موسسه حقوقی و داوری حق جویان 

مشهد – بلوار سجاد  . بزرگمهر شمالی ۳ – پلاک ۲۷ – طبقه۲ – واحد ۵ ( موسسه ی طلیعه داران عدالت )

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

۳۷۶۰۲۸۳۸

۳۷۶۰۰۰۱۱