وکیل ارش و دیه در مشهد

 

دیه چیست؟

مطابق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع

مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر

جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.»

دیه در لغت به معنای خونبها است. دیه نوعی مجازات است؛ میزان دیه در شرع و قانون مشخص

شده؛ حکم پرداخت دیه مستلزم درخواست مجنی علیه یا اولیای دم و افرادی که دیه را به ارث

می برند است. شکایت دیه از طریق دادسرا و دادگاه کیفری صورت می گیرد و نیازی به تقدیم

دادخواست ندارد گرچه اگر بخواهیم دیه را از طریق دادگاه حقوقی مطالبه کنیم، نیاز به تقدیم

دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دارد.

 

ارش چیست؟

مطابق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «ارش، دیه ی غیرمقدر است که میزان

آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی

علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین

می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری

مقرر شود.»

ارش نیز همچون دیه، از طریق دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد. در حال

حاضر، دادگاهها با توجه به ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را به پزشکی قانونی محول

می کنند گرچه تکلیفی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندارند.

بر اساس نظریه مشورتی، ۶۲۹۶/۷ مورخ ۲/۹/۱۳۷۸ ، نمی توان برای عضوی که دیه ی معین دارد

مبلغی به عنوان ارش نقص زیبایی تعیین کرد. (همچنین رأی وحدت رویه  شماره ۶۱۹ دیوان

عالی کشور مورخ ۶/۸/۱۳۷۶)

دیدگاهتان را بنویسید