روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم

روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم روابط نامشروع؛ چند نکته ی مهم مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط امشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل Read More