قانون اجرای احكام مدنی

اجرای احكام مدنی قانون اجرای احكام مدنی {توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۶ به تصویب رسیده است و به همراه قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مورد عمل در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف در مرحله… Read More