وکیل تاجر در تهران مشهد خراسان ایران

وکیل تاجر در تهران مشهد خراسان ایران – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. – معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود. – کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر این که… Read More