تغییر نام و نام خانوادگی در شناسنامه

وکیل “تغییر نام و نام خانوادگی” در مشهد 09151186862

تغییر نام در شناسنامه  ماده 20قانون ثبت احوال مصوب 1355انتخاب نام با اعلام کننده است برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد  انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد و نام Read More