وکیل ” قراردادهای ملکی و تجاری ” در مشهد

قراردادهای تجاری در واقع آن دسته از قراردادهایی هستند که در ماده2 قانون تجارت مشخص شده است ، در هر قرار داد تجاری دو نوع شرط داریم که عبارتند از شروط عمومی و شروط حقوقی. در صورتی که نیاز به Read More