وکیل دزدی اینترنتی در مشهد

وکیل ” سرقت اینترنتی ” در مشهد 09153104004

انواع جرایم رایانه ای: 1) جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی 1-1 جرم دسترسی غیر مجاز: هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله Read More