مهریه معیوب

وکیل خوب مهریه در مشهد

مهریه معیوب

عیب یا تلف مهریه

طبق قانون مهریه باید چیزی باشد که مالیت داشته و قابل تملک باشد .حال اگر این مال تلف یا ناقص شود شوهر ضامن است این امر در ماده ی ۱۰۸۴ قانون مدنی بیان شده است که :” هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است .” بنابراین در صورتی که مهریه تلف یا ناقص شود شوهر موظف مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید .

وکیل کیفری در مشهد

مهریه ی عندالمطالبه

مهریه ی عندالمطالبه مهریه ای است که هر گاه زن آن را تقاضا نماید مرد موظف پرداخت کند و با توجه به ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی اگر مهریه حال و عندالمطالبه باشد زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید .

مهریه عندالاستطاعه

مهریه ی عندالاستطاعه مهریه ای است که بر خلاف عندالمطالبه زن نمیتواند هر وقت بخواهد مطالبه نماید زیرا استطاعت و توان مالی زوج در این نوع مهریه بسیار اهمیت دارد و زوجه زمانی می تواند تقاضای مهریه نماید که تمکن مالی مرد برای پرداخت نفقه را اثبات نماید .

فسخ نکاح و مهریه

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که در هر نوع از طلاق به وی تعلق میگیرد و امری مانع دریافت مهریه نیست مگر اینکه عقد از ابتدا باطل بوده باشد یا نکاح فسخ گردد ماده ی ۱۱۰۱ قانون مدنی بیان می دارد :” هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است .”

تماس 09156024004