آشنایی با جرم تکدی گری

بهترین وکیل کیفری در مشهد

آشنایی با جرم تکدی گری

تکدی گری

تکدی گری یکی از معضلات اجتماعی است که امروزه به اشکال مختلف درجامعه شاهد آن هستیم وچهره ی نامناسبی را درشهر به وجود آورده است.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهددر مشهد 09153104004

 

متاسفانه برخی از این افرادازهمین راه وضعیت مالی مناسبی برای خود ایجاد کرده اند

تکدی گری درلغت به معنای گدایی کردن است ومتکدی کسی است که درپی کمک و

یاری مادی ازدیگران ودست خود راپیش این و آن دراز می کند وگاه باسماجت تمام خواستار کمک مالی ونقدی می شود.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد 09153104004

 

قانون گذار درمواد713-712قانون مجازات تعیین کرده است.

ماده ی 712بیان می دارد:”هرشخصی که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد

وازاین را امرار معاش کند به حبس ازیک تا3ماه محکوم خواهدشد وچنانچه باوجودتوان مالی مرتکب عمل فوق شود

علاوه برمجازات مذکور همه ی اموالی که ازطریق تکدی گری به دست آورده است مصادره خواهدشد.”

 

وکیل کیفری در مشهد

 

ماده ی 713:”هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله ی تکدی قرار دهد یاافرادی را به این امر بگمارد

به سه ماه تا2سال حبس واسترداد کلیه اموالی که ازطریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.”

لازم به ذکر است چون مجازات های تکدی گری ازدسته مجازات های درجه8می باشدبه همین دلیل مستقیما دردادگاه پیگیری می شود.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد 09153104004

 

هم چنین درمورد این جرایم می توان ازجایگزین های حبس استفاده نمود وچون قاضی

مکلف به این امر می باشد معمولا جزای نقدی راانتخاب می نماید که این افراد به سرعت آن راپرداخت کرده

به همین دلیل مجازات های قانونی نمی تواند ازمیزان تکدی گری این افراد بکاهد بدین مفهوم که نمی تواند بازدارنده باشد.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد 09153104004

 

نکته ی دیگر درمورد این دسته ازجرایم آن است که قانون گذار درصورت تکرار مجازاتی تعیین نکرده است

که بنظر می رسد این یک خلاءقانونی می باشد وباید مجازاتی متناسب باآن درنظرگرفته شود تا ازتکرار آن خود داری گردد.

 

 

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر درخصوص موضوع بااین شماره تماس بگیرید

09153104004