آشنایی با جرم تکدی گری

بهترین وکیل کیفری در مشهد

آشنایی با جرم تکدی گری

تکدی گری

تکدی گری یکی از معضلات اجتماعی است که امروزه به اشکال مختلف درجامعه شاهد آن هستیم وچهره ی نامناسبی را درشهر به وجود آورده است.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهددر مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

متاسفانه برخی از این افرادازهمین راه وضعیت مالی مناسبی برای خود ایجاد کرده اند

تکدی گری درلغت به معنای گدایی کردن است ومتکدی کسی است که درپی کمک و

یاری مادی ازدیگران ودست خود راپیش این و آن دراز می کند وگاه باسماجت تمام خواستار کمک مالی ونقدی می شود.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

قانون گذار درمواد۷۱۳-۷۱۲قانون مجازات تعیین کرده است.

ماده ی ۷۱۲بیان می دارد:”هرشخصی که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد

وازاین را امرار معاش کند به حبس ازیک تا۳ماه محکوم خواهدشد وچنانچه باوجودتوان مالی مرتکب عمل فوق شود

علاوه برمجازات مذکور همه ی اموالی که ازطریق تکدی گری به دست آورده است مصادره خواهدشد.”

 

وکیل کیفری در مشهد

 

ماده ی ۷۱۳:”هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله ی تکدی قرار دهد یاافرادی را به این امر بگمارد

به سه ماه تا۲سال حبس واسترداد کلیه اموالی که ازطریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.”

لازم به ذکر است چون مجازات های تکدی گری ازدسته مجازات های درجه۸می باشدبه همین دلیل مستقیما دردادگاه پیگیری می شود.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

هم چنین درمورد این جرایم می توان ازجایگزین های حبس استفاده نمود وچون قاضی

مکلف به این امر می باشد معمولا جزای نقدی راانتخاب می نماید که این افراد به سرعت آن راپرداخت کرده

به همین دلیل مجازات های قانونی نمی تواند ازمیزان تکدی گری این افراد بکاهد بدین مفهوم که نمی تواند بازدارنده باشد.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

نکته ی دیگر درمورد این دسته ازجرایم آن است که قانون گذار درصورت تکرار مجازاتی تعیین نکرده است

که بنظر می رسد این یک خلاءقانونی می باشد وباید مجازاتی متناسب باآن درنظرگرفته شود تا ازتکرار آن خود داری گردد.

 

 

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر درخصوص موضوع بااین شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴