آنچه بایستی راجع به حقوق جزا بدانیم

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


آنچه بایستی راجع به حقوق جزا بدانیم

*منابع حقوق جزا >
١- منابع الزامی ( صوری)
٢- منابع فرعی ( ارشادی)

منابع الزامی :
1⃣ قانون
2⃣ مصوبات مجلس ( آیین نامه ها)
3⃣معاهدات بین المللی
4⃣ آراء وحدت رویه (رویه قضایی)
5⃣منابع فقهی معتبر
” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

منابع فرعی:
1⃣ عرف
2⃣دکترین
3⃣ رویه قضایی در معنای عام
” وکیل در مشهد”

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* ویژگیهای حقوق جزا >
1⃣ ضمانت اجراهای خاص
2⃣ الزامی بودن
3⃣ کلی و عام بودن
4⃣ سرزمینی بودن و شخصی بودن
“بهترین وکیل در مشهد”

* علل موجهه جرم >
1⃣ دفاع مشروع
2⃣ حکم قانون
3⃣ امر عامل قانونی (یا قانون اهم)
4⃣ رضایت
5⃣ ضرورت یا اضطرار
” وکیل خوب در مشهد”

* علل رافع مسئولیت کیفری >
١- علل تام
٢- علل نسبی

علل تام >
1⃣ کودکی (صغر)
2⃣ جنون
3⃣ اجبار

علل نسبی >
1⃣ خواب
2⃣ بیهوشی
3⃣ مستی
4⃣ اشتباه در حکم یا موضوع
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* علل سقوط مجازات ها >
1⃣فوت محکوم علیه
2⃣جنون بزهکار
3⃣رضایت مجنی علیه (گذشت)
4⃣عفو
5⃣مرور زمان
وکیل پایه یک در مشهد

* معاذیر معاف کننده مجازات >
1⃣ عذر همکاری
2⃣ عذر ندامت
3⃣ عذر اطاعت از مافوق
4⃣ عذر توبه
5⃣ عذر تحریک
وکیل کیفری در مشهد

* اصول حاکم بر مجازات ها >
1⃣ اصل شخصی بودن
2⃣ فردی بودن (تناسب)
3⃣ قانونی بودن
4⃣ اصل تساوی مجازاتها
بهترین وکیل در مشهد

* اصول کلی حاکم بر حقوق جزای اسلام >
1⃣ تساوی مجازات ها
2⃣ شخصی بودن مجازات ها
3⃣ قانونی بودن مجازاتها
“وکیل پایه یک مشهد ”

* اصل قانونی بودن در اسلام >
1⃣ قاعده قبح عقاب بلابیان
2⃣ آیه ما کنا معذبین
3⃣ حدیث رفع
4⃣ اصل اباحه
5⃣ لایکلف الله نفسا
وکیل حقوقی در مشهد

* آثار اصل قانونی بودن >
1⃣ عطف بماسبق نشدن قوانین
2⃣ تفسیر مضیق
3⃣ اصل برائت
“بهترین وکیل در مشهد ”

* جهت هماهنگی با وکیل در مشهد و انتخاب وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می توانید با شماره 09153104004 تماس بگیرید.