آنچه بایستی راجع به حقوق جزا بدانیم

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

آنچه بایستی راجع به حقوق جزا بدانیم

*منابع حقوق جزا >
١- منابع الزامی ( صوری)
٢- منابع فرعی ( ارشادی)

منابع الزامی :
۱⃣ قانون
۲⃣ مصوبات مجلس ( آیین نامه ها)
۳⃣معاهدات بین المللی
۴⃣ آراء وحدت رویه (رویه قضایی)
۵⃣منابع فقهی معتبر
” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

منابع فرعی:
۱⃣ عرف
۲⃣دکترین
۳⃣ رویه قضایی در معنای عام
” وکیل در مشهد”

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* ویژگیهای حقوق جزا >
۱⃣ ضمانت اجراهای خاص
۲⃣ الزامی بودن
۳⃣ کلی و عام بودن
۴⃣ سرزمینی بودن و شخصی بودن
“بهترین وکیل در مشهد”

* علل موجهه جرم >
۱⃣ دفاع مشروع
۲⃣ حکم قانون
۳⃣ امر عامل قانونی (یا قانون اهم)
۴⃣ رضایت
۵⃣ ضرورت یا اضطرار
” وکیل خوب در مشهد”

* علل رافع مسئولیت کیفری >
١- علل تام
٢- علل نسبی

علل تام >
۱⃣ کودکی (صغر)
۲⃣ جنون
۳⃣ اجبار

علل نسبی >
۱⃣ خواب
۲⃣ بیهوشی
۳⃣ مستی
۴⃣ اشتباه در حکم یا موضوع
وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* علل سقوط مجازات ها >
۱⃣فوت محکوم علیه
۲⃣جنون بزهکار
۳⃣رضایت مجنی علیه (گذشت)
۴⃣عفو
۵⃣مرور زمان
وکیل پایه یک در مشهد

* معاذیر معاف کننده مجازات >
۱⃣ عذر همکاری
۲⃣ عذر ندامت
۳⃣ عذر اطاعت از مافوق
۴⃣ عذر توبه
۵⃣ عذر تحریک
وکیل کیفری در مشهد

* اصول حاکم بر مجازات ها >
۱⃣ اصل شخصی بودن
۲⃣ فردی بودن (تناسب)
۳⃣ قانونی بودن
۴⃣ اصل تساوی مجازاتها
بهترین وکیل در مشهد

* اصول کلی حاکم بر حقوق جزای اسلام >
۱⃣ تساوی مجازات ها
۲⃣ شخصی بودن مجازات ها
۳⃣ قانونی بودن مجازاتها
“وکیل پایه یک مشهد ”

* اصل قانونی بودن در اسلام >
۱⃣ قاعده قبح عقاب بلابیان
۲⃣ آیه ما کنا معذبین
۳⃣ حدیث رفع
۴⃣ اصل اباحه
۵⃣ لایکلف الله نفسا
وکیل حقوقی در مشهد

* آثار اصل قانونی بودن >
۱⃣ عطف بماسبق نشدن قوانین
۲⃣ تفسیر مضیق
۳⃣ اصل برائت
“بهترین وکیل در مشهد ”

* جهت هماهنگی با وکیل در مشهد و انتخاب وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می توانید با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.

تماس 09156024004