ارث زوج و زوجه

مشاوره با وکیل خوب در مشهد

ارث زوج و زوجه

زن و شوهر از جمله افرادی هستند که از یکدیگر ارث می برند و طبق قانون هیچ حاجبی برای آنان وجود ندارد و همیشه ارث خود را دریافت خواهند کرد.

قانون گذار در ماده ی ۸۹۱ قانون مدنی بیان می دارد : وراث ذیل حاجب از ارث ندارند :

پدر- مادر-پسر- دختر- زوج و زوجه به منظور از حجب حالت وراثی است

که به واسه ی بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود که حجب به دو قسم حِرمانی و نقصانی تقسیم می شود.

وکیل امور حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

در حجب حرمانی وارث از اصل ارث محروم می گردد ولی در حجب نقصانی فرض وارث

از حد اعلی به حداوفی نازل می گردد. اما زوج و زوجه هیچ حاجبی ندارند.

قانون زوجین در صورتی که ازدواج آنها دائمی باشد از یکدیگر ارث می برند.

میزان ارثی که زوج و زوجه از یکدیگر می برند در ماده ی ۹۱۳ قانون مدنی بیان شده است:

« هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است

از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی

که مهیت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه درصورتی که مهیت

اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و ما بقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

لازم به ذکر است در صورتی که زوج چندین همسر داشته باشد

ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان به طور مساوی تقسیم می گردد.

در مورد ارث بردن زوجه ذکر چند نکته ضروری است، اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی طلاق دهد

هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد

ولی اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.

وکیل امور حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

هم چنین در صورتی که زوج در حال بیماری همسر خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال

از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث می برد

اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

نکته مهم در ارث بری زوج و زوجه آن است که در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر

تمام ترکه ی زن متوفی خود را می برد ولی زن فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه شوهر

در حکم مال اشخاص بلاوارث و از ان حاکم شرع می باشد.

بدین مفهوم که زن همیشه نصیب خود را می برد حتی اگر وارث دیگری نباشد.

 

وکیل امور حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

نکته ی دیگر آن است که اگر زوج در حال بیماری زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از نزدیکی فوت کند

زن از او ارث نمی برد ولی اگر بعد از دخول یا بعد از سلاقی از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و در صورتی که دارای فرزند باشد زوج یک هشتم

از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد

و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال خواهد بود.

وکیل امور حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

ارث بردن زوج و زوجه از یکدیگر همیشه وجود دارد آنچه در این میان میزان نصیب هر یک را مشخص می کند تنها داشتن یا نداشتن فرزند است.

برای راهنمایی بیشتر در خصوص موضوع و یا پیگیری پرونده با این شماره تماس بگیرید. ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004