ارث فرزندخوانده از منظر قانون

ملک مشاع (یا اشاعه)

ارث فرزند خوانده از منظر قانون

میراث فرزندخواندگی چیست؟ شرایط وراثت فرزندخواندگی چیست؟ مهمترین چیزهایی که باید بپذیریم چیست؟ آیا می توان از فرزندخوانده ارث برد؟ قانون در مورد ارث فرزندخوانده چه می گوید؟ فرزندخواندگی چگونه ممکن است؟ شرایط وراثت فرزندخواندگی چیست؟ وظایف اساسی وکیل در دادگاه در مورد ارث فرزند خوانده چیست؟ مهم ترین عوامل مرتبط با فرزندخواندگی چیست؟ طبق کدام قانون ارث با فرزندخواندگی امکان پذیر است؟ حقوق یک فرزند خوانده برای رسیدگی به مسائل ارث چیست؟ بهترین راه برای ارث بردن فرزند خوانده چیست؟
ارث فرزند خوانده یکی از چالش های قانونی در مورد ارث است. در واقع قانون می گوید که نمی توان از فرزند نامشروع به ارث برد. به بیان ساده، فرزند خوانده بر اساس شرایط مندرج در ارث به عنوان وارث شناخته نمی شود. این مشکل باعث شد که فرزندخوانده نتواند ارث ببرد
.
ما می خواهیم به چند سوال بسیار مهم پاسخ دهیم. اول از همه می خواهیم بدانیم چرا فرزندخوانده ارثی وجود ندارد؟ ضمناً اگر نام فرزندخوانده در شناسنامه مادرخوانده یا پدرخوانده درج شده باشد، امکان دریافت ارث از آنها وجود ندارد. دلیل این مشکل می تواند بسیار مهم و اساسی باشد. برای پاسخ به این سوال باید میراث فرزندخوانده را از جنبه های مختلف بررسی کرد. از این نظر می توانید از یک وکیل کمک بگیرید. بر اساس آنچه قانون و قانونگذار گفته است، تلاش خواهیم کرد تا این مشکل را برطرف کنیم.

مروری بر موضوع فرزند خوانده و بسیاری از مفاهیم

اگر درک درستی از چارچوب و مفاهیم مرتبط با این موضوع داشته باشیم، می توانیم ارث فرزندخوانده را به درستی تحلیل کنیم. بدون شک مهمترین قانون در این شرایط بحث ارث است.
ارث یا به زبان حقوقی انحصار وراثت به حالتی گفته می شود که در آن قانون ورثه و میزان سهام آنها را بر اساس شرایطی معین می کند. بر این اساس باید کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های متوفی شناسایی شود. ضمناً تمامی بدهی های مربوط به شما اعم از مهریه، بدهی و هزینه های میت که شامل کفن و دفن است باید مشخص شود. با کسر هزینه اموال متوفی، مابقی اموال بین ورثه تقسیم می شود
.
همچنین اگر متوفی وصیتی گذاشته باشد، ثلث مابقی اموال از اموال کسر و بین بقیه وراث تقسیم می شود. این مهمترین چارچوبی است که در این زمینه وجود دارد
.
پس از تعیین میزان اموال متوفی و ​​رفع کلیه دیون و تعیین وضعیت ترکه نوبت به تعیین وراث می رسد. در اینجا بحث ارث فرزند خوانده مطرح می شود. نکته اینجاست که قانون همه افراد را به عنوان وارث نمی شناسد. وارث به شخصی گفته می شود که از نظر  خویشاوندی نسبی یا سببی از خویشاوندان متوفی محسوب می شود
.
به بیان ساده تر، وراث از نظر قانونی به دو قسم سببی و نسبی تقسیم می شوند. سببی به افرادی گفته می شود که به موجب عقدی مانند نکاح خویشاوند شده اند. مهم ترین رابطه سببی را می توان عقد ازدواج دانست. و در مقابل کسانی که بر اساس تولد خویشاوند شده اند را تحت عنوان نسبی میگویم برای این ، ما افرادی را می شناسیم که تحت عنوان اقوام قرار می گیرند. مثلا پدر، مادر، خواهر، دایی و غیره. همه تحت این عنوان خویشاوند محسوب می شوند
. پس نتیجه می گیریم که فرزند خوانده در هیچ یک از این دسته بندی ها قرار نمی گیرد.

تماس 09156024004