ارث فرزند خوانده

سهم دولت از ارث چگونه محاسبه می شود؟

ارث فرزند خوانده

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در ایران، مسائل مرتبط با حقوق مالی و ارث فرزند خوانده‌ها نیز در نظر گرفته شده است. به طور کلی، از طریق ارث و تعهدات سرپرستان می‌توان به حمایت مالی از فرزند خوانده در زمان بعد از فوت سرپرست اقدام کرد. در ادامه، توضیحاتی در این زمینه ارائه شده است:

 1. حقوق ارث: ارث به عنوان یکی از مسائل اساسی در این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس قوانین ایران، فرزند خوانده‌ها حق به ارث رسیدن از سرپرستان خود را دارند. این به این معناست که در صورت فوت سرپرست، فرزند خوانده می‌تواند از اموال و دارایی‌های سرپرست به عنوان ارث برخوردار شود.
 2. تعهدات سرپرستان: در برخی موارد، سرپرستان ممکن است به تعهدات مالی نسبت به فرزند خوانده‌ها خود تعهد کرده باشند. این تعهدات ممکن است در قراردادهای معاملاتی یا وصیت‌نامه‌ها تعیین شده باشند. در این صورت، سرپرستان موظف به انجام این تعهدات هستند و فرزند خوانده‌ها می‌توانند از طریق اجرای این تعهدات به حمایت مالی دست یابند.
 3. کمک های اجتماعی و حکومتی: در ایران، دولت نیز برنامه‌ها و بودجه‌هایی را برای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در نظر می‌گیرد. این برنامه‌ها ممکن است شامل کمک‌های مالی، سرپرستی، آموزش و بهبود وضعیت اجتماعی باشند. فرزند خوانده‌ها می‌توانند از این برنامه‌ها و کمک‌ها بهره‌مند شوند.
 4. مشاوره حقوقی: برای رسیدن به یک راهکار مالی مناسب برای فرزند خوانده‌ها در زمان بعد از فوت سرپرست، مشاوره حقوقی حیاتی است. وکیلان و مشاوران حقوقی می‌توانند به شما کمک کنند تا حقوق و تعهدات خود را دریابید و بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کنید.

  در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در ایران، مسائل مرتبط با حقوق مالی و ارث فرزند خوانده‌ها نیز در نظر گرفته شده است. به طور کلی، از طریق ارث و تعهدات سرپرستان می‌توان به حمایت مالی از فرزند خوانده در زمان بعد از فوت سرپرست اقدام کرد. در ادامه، توضیحاتی در این زمینه ارائه شده است:

  1. حقوق ارث: ارث به عنوان یکی از مسائل اساسی در این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس قوانین ایران، فرزند خوانده‌ها حق به ارث رسیدن از سرپرستان خود را دارند. این به این معناست که در صورت فوت سرپرست، فرزند خوانده می‌تواند از اموال و دارایی‌های سرپرست به عنوان ارث برخوردار شود.
  2. تعهدات سرپرستان: در برخی موارد، سرپرستان ممکن است به تعهدات مالی نسبت به فرزند خوانده‌ها خود تعهد کرده باشند. این تعهدات ممکن است در قراردادهای معاملاتی یا وصیت‌نامه‌ها تعیین شده باشند. در این صورت، سرپرستان موظف به انجام این تعهدات هستند و فرزند خوانده‌ها می‌توانند از طریق اجرای این تعهدات به حمایت مالی دست یابند.
  3. کمک های اجتماعی و حکومتی: در ایران، دولت نیز برنامه‌ها و بودجه‌هایی را برای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در نظر می‌گیرد. این برنامه‌ها ممکن است شامل کمک‌های مالی، سرپرستی، آموزش و بهبود وضعیت اجتماعی باشند. فرزند خوانده‌ها می‌توانند از این برنامه‌ها و کمک‌ها بهره‌مند شوند.
  4. مشاوره حقوقی: برای رسیدن به یک راهکار مالی مناسب برای فرزند خوانده‌ها در زمان بعد از فوت سرپرست، مشاوره حقوقی حیاتی است. وکیلان و مشاوران حقوقی می‌توانند به شما کمک کنند تا حقوق و تعهدات خود را دریابید و بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کنید.

 

آیا فرزند خوانده ارث می ‌برد

نهاد فرزند خواندگی یک نهاد حقوقی است که در بسیاری از کشورها و اکنون در ایران نیز به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست و همچنین امکان فرزند‌دار شدن برای افرادی که نمی‌توانند به علت عدم صلاحیت یا دلایل دیگر فرزندان بیولوژیکی داشته باشند، تأسیس شده است. این نهاد به وسیله زوجین یا افراد مجرد که قصد دارند کودکی را به عنوان فرزند قانونی قبول کنند، اداره می‌شود. در ایران، تعیین شرایط و احکام فرزند‌خواندگی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ صورت گرفته است.

تعهدات و شرایط مرتبط با فرزند‌خواندگی ممکن است متنوع باشند و بسته به قوانین و مقررات مربوط به هر کشور تعیین شوند. در ایران، این مسائل در قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست تنظیم شده‌اند. برخی از شرایط و احکام ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 1. قبول و تعهد: زوجین یا افراد داوطلب باید قصد داشته باشند کودک را به عنوان فرزند قانونی خود قبول کنند و تعهد به پرورش و تربیت او را داشته باشند.
 2. صلاحیت: فرزند‌خوانده‌ها باید از نظر قانونی و اجتماعی برای پرورش کودک صلاحیت داشته باشند. این معمولاً توسط مقامات مربوطه ارزیابی می‌شود.
 3. مشروطیت: ممکن است قوانین مشروطیتی را برای فرزند‌خواندگی تعیین کنند، به این معنا که کودک باید در یک موقعیت حقوقی خاص به فرزند‌خواندگی قبول شود، مثلاً در صورت فوت والدین بیولوژیکی یا عدم صلاحیت آنها.
 4. حقوق و تعهدات کودک: قوانین ممکن است حقوق و تعهدات کودک در این موقعیت را تعیین کنند. این ممکن است شامل حقوق بهره‌مندی از میراث و حقوق برخورداری از پرورش و تربیت مناسب باشد.
 5. اجرای مستمر: فرزند‌خواندگی نیازمند تعهد و اجرای مستمر از طرف زوجین یا افراد داوطلب است.

اهمیت تعیین شرایط دقیق در قوانین مربوط به فرزند‌خواندگی به این دلیل است که حفاظت از منافع کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست و همچنین تضمین حقوق و تعهدات فرزند‌خوانده‌ها را تضمین می‌کند. همچنین، این شرایط باعث می‌شوند که مسائلی مانند میراث و ترتیب وراثت به شکل مشخصی تنظیم شود.

 

در قانون مدنی کشور ایران، مفهوم ارث‌بری و ارث‌بردن سهم الارث بر مبنای نسبت به والدین و همچنین رابطه ازدواج و رابطه ارثی میان زوجین تعریف شده است. بنابراین، فرزندانی که به عنوان فرزند خوانده توسط سرپرستان گرفته شده‌اند، به تنهایی بر اساس ارث‌بری از این سرپرستان سهمی در ارث نمی‌برند. ارث‌بری بر مبنای نسبت به والدین و رابطه ازدواج محدود به اعضای خانواده بیولوژیکی است.

به عبارت دیگر، ماده ۸۶۱ قانون مدنی کشور، نشان می‌دهد که ارث‌بری از سرپرستان به فرزند خوانده‌ها تحت این ماده مشمول نمی‌شود و سهم الارث در این صورت بر اساس نسبت به والدین و اعضای خانواده بیولوژیکی تعیین می‌شود.

لذا، فرزند خوانده‌ها باید از راهکارهای دیگری مانند تعهدات سرپرستان یا برنامه‌های حکومتی برای حمایت مالی بعد از فوت سرپرست خود بهره‌مند شوند، زیرا ارث‌بری مستقیم به عنوان وراث از سرپرستان ممکن نمی‌باشد.

پس همانطور که گفته شد، در حقوق کشور ایران، فرزند خواندگی یا رابطه ناشی از سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست، جزء موجبات ارث نمی‌شود و ارث فرزند خوانده از والدین خود منتفی می‌باشد. این امر بر اساس مفهوم نسب و سبب در قانون مدنی کشور ایران و تعریف‌هایی که در آن وجود دارد، قابل تفسیر است.

به عبارت دیگر، فرزندانی که به عنوان فرزند خوانده توسط سرپرستان گرفته شده‌اند، در مورد ارث‌بری به عنوان وراث از سرپرستان خود مستقیماً حق ارث‌بری ندارند. ارث‌بری در ایران بر مبنای نسبت به والدین و رابطه ازدواج تنظیم می‌شود. اگر کودکی به عنوان فرزند خوانده به خانواده‌ای پذیرفته شود، او به عنوان وارث از طریق نسبت به والدین بیولوژیکی خود حق ارث‌بری ندارد.

تماس 09156024004