ارکان دادخواست

وکیل کیفری در مشهد

ارکان دادخواست

اصولا برای هر آغاز دعوی حقوقی وطرح درمراحع قضایی باید دادخواست آن دعوی ابتدا در دفاتر خدمات قضایی ثبت شود.

اما برخی از افراد نمی دانند این دادخواست از چه بخشهایی تشکیل شده وچگونه باید پرشود.دراین مطلب به اختصصار به توضیح این مطلب می پردازیم.

درهردعوی حقوقی وبرای تشکیل پرونده ۳رکن باید وجود داشته باشد که شامل:

۱-خواهان:یامدعی شخصی است که ازدادگاه چیزی رای خودمی خواهد واصولا مدعی حقی می باشد

۲-خوانده:شخصی که دعوی متوجه او می باشد وعلیه او اقامه دعوی شده است.

۳-خواسته یاموضوع دعوی:آن چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد.

 

تمام این موارد در برگه دادخواست باید به دقت تکمیل شود زیرا اشتباه درهرکدام باعث رد دعوی یا عدم استماع دعوی خواهدشد.

درمرحله ی بعد از تکمیل موارد فوق باید هزینه ی دادرسی مرتبط پرداخت شود که طبق قانون عبارت است ازهزینه ی برگه ای که به دادگاه داده می شود به اضافه ی هزینه ی قرار واحکام ودرواقع هزینه ی رسیدگی به شکایت ازسوی دادگاه می باشد.که این هزینه ها شامل اظهارنامه،بهای اوراق دادخواست برگ اجرائیه احکام دادگاه ها درخواست تامین دلیل……….می باشد

آخرین قسمت دادخواست شرح دعوی ودلایل وپیوست های آن درمورد شکایت صورت می باشد.که دراین قسمت خواهان به طوردقیق خواسته ی خود را مطرح می کند ودلایل مدارکی که برای اثبات ادعای خود دارد ذکر می کند.

 

بدین ترتیب باتقدیم دادخواست یک شکایت مطرح می شود که پس از ثبت آن ازطریق پیامک یک روز وتاریخ دادگاه برای طرفین ارسال می گردد.لازم به ذکر است تمامی موارد مذکور می تواند توسط یک وکیل مجرب دادگستری تکمیل گردد.

بهترین وکیل حقوقی در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری

بهترین وکیل کیفری در مشهد

وکیل خوب خانواده در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

رضا حسینی برج
وکیل در مشهد
تماس 09156024004