اعدام در ماه حرام چگونه است؟

اعدام در ماه حرام چگونه است؟

اعدام در ماه حرام چگونه است؟

حکم اعدام در ماه محرم و سه ماه حرام دیگر نیز همچون ماه های عادی قابل اجرا است، با این تفاوت که اعدام در ماه حرام با پرداخت وجه یا هزینه ای با عنوان تفاضل دیه انجام می شود. قبل از ذکر چگونگی محاسبه هزینه اجرای حکم قصاص قتل در ماه های حرام، برای روشن شدن بیشتر موضوع مبحث تفاضل دیه را با ذکر دو مثال شرح می دهیم.

تفاضل دیه در موارد اعدام در ماه محرم و سه ماه حرام دیگر، برای اعدام نیز به کار می‌رود، اما با توجه به خصوصیت ماه‌های حرام، به عنوان هزینه ای اضافی و تفاضلی به عنوان جزای مالی برای اعدام در نظر گرفته می‌شود. تفاضل دیه برای اعدام در این ماه‌ها به عنوان محاسبه‌ای از دیه معمولی تعیین می‌شود. دیه معمولی به میزان معمول برای اعدام در ماه‌های عادی پرداخت می‌شود و تفاضل دیه به عنوان مبلغ اضافی برای اعدام در ماه حرام اعمال می‌شود.

به عبارت دیگر، تفاضل دیه برای اعدام در ماه حرام محاسبه می‌شود با این روش:

تفاضل دیه ماه حرام = دیه ماه حرام – دیه ماه‌های عادی

در این معادله، دیه ماه حرام مبلغ دیه است که برای اعدام در ماه حرام پرداخت می‌شود، و دیه ماه‌های عادی مقدار دیه برای اعدام در ماه‌های عادی است.

تفاضل دیه برای اعدام در ماه حرام به عنوان مبلغ اضافی به دیه ماه عادی اضافه می‌شود تا مبلغ کل دیه برای اعدام در این ماه‌ها تعیین شود. این تفاضل دیه توسط مراجع قضایی و قوانین محلی مربوط به هر جامعه تعیین می‌شود و ممکن است در مکان‌ها و زمان‌های مختلف متغیر باشد.

 

هزینه اعدام در ماه های حرام

هر سال از سوی رئیس قوه قضائیه نرخ مشخصی برای مقدار دیه افراد در ماه‌های عادی و ماه‌های حرام در نظر گرفته می‌شود. این نهاد مقدار دیه در چهار ماه حرام، یعنی ماه‌های مذکور (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، و محرم) را به میزان یک سوم نرخ دیه در ماه‌های عادی افزایش می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، اگر مبلغ دیه در طی سال در ماه‌های غیرحرام ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود، این مبلغ در چهار ماه حرام به میزان یک سوم این مقدار (۱۰۰ میلیون تومان) افزایش می‌یابد؛ به طوری که در مجموع مبلغ دیه در ماه‌های حرام برابر با ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود.

در این شرایط، خانواده مقتول برای قصاص قتل یا اعدام در ماه حرام باید مبلغ تفاضل دیه را که برابر با ثلث مبلغ دیه فرد در ماه‌های عادی سال است (یعنی ۱۰۰ میلیون تومان در مثال فوق) بپردازند تا حکم قصاص اجرا شود.

 

شرایط لغو حکم اعدام

این موارد برای تعیین شرایط و محدودیت‌های اجرای حکم قصاص (اعدام) مطرح شده‌اند. در اسلام، قصاص (اعدام) باید بر اساس قوانین و مقررات اسلامی اجرا شود و از روی انصاف و دادرسی عادلانه به عمل آید.

شرایط ساقط شدن اعدام در ماه حرام به روش های زیر امکان پذیر میباشد:

گذشت کردن اولیای دم مقتول به دو حالت انجام می‌شود، که شامل:

  1. گذشت بدون دریافت دیه: اگر اولیای دم مقتول، بدون دریافت مبلغ دیه موافق به اعدام (قصاص) شخص مرتکب قتل شود.
  2. گذشت با دریافت دیه مشخص: اگر اولیای دم مقتول با دریافت مبلغ دیه موافق به تعویض کیفری به جای اعدام شخص مرتکب قتل شود.
  3. گذشت کردن خود مقتول: در پی یافتن وصیت نامه یا هر سند معتبر دیگری

همچنین، فوت قاتل به معنای انجام حکم اعدام در صورت فوت شخص مرتکب جرم قتل به دلیل اجرای حکم قصاص است.

تماس 09156024004