افشای طرح صنعتی به چه معناست؟

افشای طرح صنعتی به چه معناست؟

افشای طرح صنعتی به چه معناست؟