الزام به تنظیم سند پس از فوت فروشنده

الزام به تنظیم سند پس از فوت فروشنده

الزام به تنظیم سند پس از فوت فروشنده

در فرایند خرید و فروش اموال چون ملک و خودرو، انتقال مالکیت اغلب با صدور سند رسمی به نام خریدار کامل می‌شود. در این روند، طرفین معامله معمولاً در یک دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شده و سند مالکیت جدید را تدوین می‌کنند. خریدار عمدتاً در روز صدور سند، بخشی از مبلغ معامله را به فروشنده پرداخت می‌کند.

گاهی پیش می‌آید که فروشنده یا صاحب حق انتقال مالکیت، به دلیل فوت، قادر به صدور سند نباشد. در چنین شرایطی، خریدار موظف است دعوای الزام به تنظیم سند را نسبت به وراث یا جلب وارثین فرد فوت‌شده ارائه دهد. به عبارت دیگر، خریدار باید با وراث یا جلب وارثین فروشنده که به عنوان جایگزین قانونی ایشان محسوب می‌شوند، ارتباط برقرار کرده و از آنها خواسته به تدوین سند مالکیت بپردازند.

در موارد فوت فروشنده قبل از تنظیم سند، مراحل تدوین سند معمولاً با همکاری وراث یا وارثین فرد فوت‌شده انجام می‌شود. خریدار نیاز دارد با وراث تماس گرفته و از آنها خواسته به انجام فرآیند تدوین سند مالکیت بپردازند. البته، این روند ممکن است به تبعیض قوانین محلی و مقررات حقوقی مختلف باشد، لذا توصیه می‌شود که خریدار از مشاوره حقوقی استفاده کرده و بهترین راه حل را برای انجام این فرآیند انتخاب کند.

 

طرح دعوای الزام به تنظیم سند در صورت فوت فروشنده

پس از فوت فروشنده یا شخصی که قانوناً مکلف به انتقال سند رسمی بوده است، دیگر نمی‌توان بر علیه او اقامه دعوی کرد. طبق قوانین آیین دادرسی مدنی، تنها می‌توان در برابر اشخاص حقیقی زنده یا اشخاص حقوقی دعوای حقوقی را مطرح کرد. لذا، اگر فروشنده پیش از انتقال سند فوت کند، تنظیم سند رسمی مالکیت به عهده وراث حین الفوت او خواهد بود. در نتیجه، خریدار می‌تواند با مراجعه به وراث، تنظیم سند مالکیت جدید به نام خود را تقاضا کند. اگر وراث از انتقال سند مالکیت به خریدار خودداری کنند، خریدار می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را بر علیه آنها اقامه کند.

برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند در صورت فوت فروشنده، همه وراث حین الفوت او باید به عنوان خوانده در دعوا قرار بگیرند. حتی اگر نام یکی از وراث متوفی به عنوان خوانده ذکر نشود، دعوای حقوقی قابل رسیدگی نخواهد بود و قرار دعوی رد خواهد شد. وراث به معنای افرادی هستند که پس از فوت فرد متوفی از او ارث‌بری می‌کنند؛ این شامل پدر، مادر، فرزندان، همسر، برادران و خواهران و سایر افرادی است که به عنوان وراث ممکن است محسوب شوند.

برای اقامه دعوای الزام به تنظیم سند در صورت فوت فروشنده، نیاز به نگارش دادخواست حقوقی و تحویل آن به دفتر دادگاه عمومی و حقوقی وجود دارد. در صورتی که موضوع قرارداد مال منقولی مثل زمین و غیره باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی شهری که ملک در آن واقع شده است، قرار خواهد گرفت.

 

دادخواست باید چگونه باشد؟

دادخواست باید دربردارنده موارد زیر باشد:

 1. مشخصات خواهان:
  • نام، نام خانوادگی و سایر مشخصات شناسایی خواهان.
  • در صورت اقامت دادخواست توسط وکیل، نام و مشخصات شناسایی وکیل.
 2. مشخصات خوانده:
  • نام، نام خانوادگی و سایر مشخصات شناسایی خوانده.
  • در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، نام تک تک وراث متوفی باید در ستون خوانده ذکر شود.
 3. موضوع خواسته و بهای آن:
  • ذکر دقیق موضوع خواسته، به عنوان مثال: “الزام به تنظیم سند رسمی یک باب/دستگاه …”
 4. دلایل و منطقات:
  • توضیح دقیق دلایل و مدارکی که به استناد آنها خود را مستحق موضوع خواسته می‌داند.
  • در موارد الزام به تنظیم سند رسمی، قرارداد مربوط به خرید و فروش، گواهی فوت متوفی، و سایر اسناد اثباتی مورد نیاز ذکر شود.
  • اگر شهود شاهدان به اثبات ادعاهای خواهان استفاده شده است، نام و مشخصات شهود نیز در این بخش ذکر شود.

تمام این اطلاعات و مدارک باید به صورت دقیق و کامل در دادخواست قید شده و به دادگاه تقدیم شوند. اطمینان از صحت و اثباتی مدارک از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین، در صورت استفاده از وکیل، اطمینان حاصل شود که تمام اطلاعات لازم به وکیل اعلام شده تا او بتواند به بهترین شکل ممکن دفاع کند.

تماس 09156024004