مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در مورد تقسیم ترکه متوفی ، سهم الارث وراث طبقه یک تا سه ، اخذ گواهی انحصار وراثت محدود و نا محدود ، تحریر ترکه و مهر و موم و تقاضای فروش اموال غیر منقول غیر قابل افراز از جمله حمایتهای تیم تخصصی ما می باشد