انواع مرخصی طبق قانون

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد


انواع مرخصی طبق قانون

طبق قانون مرخصی های متفاوتی با توجه  به شرایط هر فرد در نظر گرفته شده است که برخی از آنها با حقوق  و برخی دیگر بدون حقوق هستند.در این مطلب به اختصار در مورد هر یک از این مرخصی ها توضیح خواهیم داد.

ج

مرخصی ها به ۸ دسته تقسیم می شوند که شامل:

۱-مرخصی استحقاقی      ۲- مرخصی بین تعطیلی     ۳-مرخصی ساعتی     ۴- مرخصی بدون حقوق      ۵- مرخصی استعلاجی

۶- مرخصی زایمان          ۷-مرخصی حج واجب          ۸- مرخصی ازدواج

 

۱-مرخصی استحقاقی: این مرخص دوروز نیم در ماه و مجوعاٌ ۲۶روز در سال است که  ما با تعطیلات  این روز ها به ۳۰ روز افزایش می یابد.

لازم به ذکر است فرد می تواند. ۹ روز را به صورت  ذخیره نگهدارد و برای  سال بعد استفاده کند یا پول آن را در انتهای سال یا هر۶ ماه از کارفرما بگیرد و اگر بیشتر از ۹ روز باشد  و استفاده نکته از این روزها خواهد سوخت و دیگر نمیتواند از آن استفاده  کند. مرخصی استحقاقی برای شاغل  سخت ۳ روز در هفته می باشد.

وکیل حقوقی در مشهد

 

۲- مرخصی بین تعطیلی: بسیار اتفاق افتاده که برای  مثال بعد از تعطیلی جمعه یکشنبه و دو شنبه هم تعطیلی رسمی اعلام می شود. شاغل تمایل دارد که شنبه را نیزاز تعطیلی کاری استفاده کند در صورت انجام  این کار علاوه بر روز شنبه و روزهای یکشنبه  ودوشنبه هم که تعطیل رسمی بوده است جزو مرخصی استحقاقی  فرد محسوب شده و از آن کسر می گردد. البته اگر  مدیر اداری فرد  سخت گیری باشد روز ها را ۳ روز محاسبه می کند  در غیر اینصورت همان یک روز رد می شود.

 

۳- مرخصی ساعتی: این مرخصی بخشی از مرخصی  استحقاقی  است که از آن کسر می گردد که درکارگاه ها  و شرکتهای  مختلف متفاوت است در برخی شرکت ها ۲ ساعت در برخی دیگر تا ۵ ساعت و حتی ۶ ساعت  در روز هم مجاز ساعتی می باشند.

 

۴- مرخصی بدون حقوق : این نوع مرخصی  در قانون  برای اموری مثل سفرهای طولانی ، گرفتاری های خانوادگی و…پیش بینی شده است  که باید موافقت کتبی کارفرما همراه باشد و شاغل می تواند تا ۲ سال مرخصی  بگیرد و در صورت نیاز و موافقت  کلر فرما تا ۲ سال دیگرهم قابل تمدید  است. در این صورت هیچکونه حقوق و مرایایی به شخص تهلق نمیگیرد و طبق توافق شخص میتواند پس از  پایان مدت تعطیلی کاری به کار خود بازگردد.

 

۵- مرخصی استعلاجی: این مرخصی  در زمان بیماری شاغل  استفاده می شود که فرد بخشی از حقوق خود را  دریافت کرده و این میزان تا ۷۵ % حقوق و دستمزد رو زانه معمول کارگر می باشد که توسط تامین اجتماعی  پرداخت می گردد و کار فرما هیچ  وظیفه ای در قبال پرداخت حقوق  ندارد لازم به ذکر است کارگر آسیب دیده  زمانی می تواند از این مرخصی استفاده کند که اسناد و مدارک پزشکی و فرم  حادثه را در موعد مقرر به اداره ی  کار و سازمان  تا مین اجتماعی   ارسال کند این اسناد و مدارک  باید ظرف ۳ روز بعد از وقوع حادثه ارسال  گردد ودر پایان تعطیلی کاری هم کارگرشخصاٌ به تامین اجتماعی  مراجعه و مراحل قانونی را طی کند

 

۶- مرخصی زایمان: این مرخصی  برای ایام شیردهی مادر بوده که در قانون جدید مدتی نیز برای پدر تعطیلی  کاری در نظر گرفته شده است و خانم ها میتوانند قبل از زایمان  یا بعد از زایمان از آن استفاده کنند  یعنی بخشی از آن  را در ماه های پایانی بارداری و بخشی دیگر را بعد از زایمان استفاده کنند  و حقوق  و مزایا به آن تعلق می گیرد . خانم ها پس از از اتمام دوران تعطیلی کاری باید به سازمان تامین اجتماعی  مراجعه کرده و برای دریافت  حق حقوق خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است در این دوران  کارفرما حق  اخراج شخص را نداشته و موظف است پس از پایان تعطیلی کاری وی را به کارگر برگرداند مگر آن که خود  تمایلی به بازگشت نداشته باشد.

۷- مرخصی حج واجب: این مرخصی  به مدت یک ماه و فقط برای یک بار قابل استفاده  است و فرد باید  حداقل ۳۰روز مرخصی استحقاقی ذخیره داشته باشد  و اگرنداشته باشد مرخصی حج وی بدون حقوق  محاسبه می شود  و برای اینکه یک ماه حقوقی به شخص تعلق نمی گیرد .

 

 

۸- مرخصی ازدواج: قانون برای  حمایت عاطفی از افراد آسیب دیده یا افرادی که ازدواج می کنند ضمن آن که در هنگام ازدواج به عنوتن هدیه برای بیمه  شده مبلغی را در نظر می گیرد ۳ روز مرخصی  هم برای این اشخاص در نظر  گرفته است. این ۳ روز تعطیلی  کاری برای ازدواج خود شخص و یا فوت  بستگان درجه ی اول تعلق  می گیرد. طبق قانون شخص از همه حقوق  و مزایایی قانونی خود برخوردار بوده وجزء روز های کاری و ی محسوب  می شود. ضمن دریافت حقوق خود به  صورت کامل سایر مزایای قانونی هم در پایان سال مثل عیدی ،سنوات و غیره هم برای این سه روزی سبد و پرداخت می شود.

 

برای راهنمایی بیشتر درخصوص موضوع  وپیگیری پرونده با این شماره تماس  بگیرید .               

     ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴