اورژانس اجتماعی و اهداف آن

اورژانس اجتماعی

اورژانس اجتماعی و اهمیت این سامانه از منظر قانون

آسیب های اجتماعی جزءجدایی ناپذیر هر جامعه می باشد.که حذف آن بطور کلی ازجامعه شاید ممکن نباشد اما با اقداماتی می توان از شدت این آسیب ها کم کرد. در مواردی نیز می توان پیشگیری نمود.

یکی از این اقدامات اجتماعی در جامعه تشکیل اورژانس اجتماعی می باشد. این سامانه با شماره (۱۲۳) پاسخگویی و مشاوره درخصوص مسائل حقوقی و اجتماعی را برعهده دارد. (بهترین وکیل دربحران های اجتماعی۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

درسال ۱۳۷۸ اورژانس اجتماعی با هدف به حداقل رساندن زمان دسترسی مردم به منابع اجتماعی وکاهش میزان آسیب های اجتماعی وارد به افراد در سازمان بهزیستی ایجادشد. (وکیل خوب مشکلات اجتماعی ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

این اورژانس متشکل ازگروهی روانشناس ومشاوره ومددکار می باشد.

هدف از ایجاد اورژانس اجتماعی مداخله دربحران های اجتماعی می باشد.که قبل از ورود پلیس بتواند مشکل راحل کند ومردم کمتر درگیر حوزه های قضایی شوند.به عبارتی دیگر همانطور که درهنگام مشکلات جسمی اولین چیزی که به ذهن افراد می رسد تماس با اورژانس۱۱۵می باشدباید درهنگام مشکلات اجتماعی تماس بااورژانس اجتماعی قبل از تماس با پلیس دراولویت قراربگیرد. (بهترین وکیل امور حقوقی وامور اجتماعی درمشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

مهم ترین اهداف اورژانس اجتماعی عبارتند از:

۱-انجام مداخلات روانی-اجتماعی قبل از مداخلات قضایی-انتظامی

۲-کمک به قضازدایی وپیشگیری ازجرم

۳-شناسایی آسیب های اجتماعی شایع ودرحال شیوع ویا نوپدید وبازپدید

۴-شناسایی کانون هاومناطق آسیب زایی اجتماعی

۵-ارائه ی خدمات تخصصی وبه موقع به افراد درمعرض آسیب وآسیب دیدگان اجتماعی

اما این مرکز درچه زمینه هایی مشاوره وراهنمایی می دهد؟درپاسخ باید گفت اورژانس اجتماعی دربحران های اجتماعی از قبیل کودک آزاری،همسرآزاری، اقدام به خودکشی، بازماندگان ازتحصیل، اعتیاد افراد کمتر از۶سال، دختران وزنان آسیب دیده ودرمعرض آسیب،دختران فراری از منزل، افراد بدسرپرست وکودکان بی سرپرست، زنانی که متقاضی طلاق هستند و تمام افرادی که درشرایط بحرانی قرار گرفته اند.

 

(وکیل خوب آسیب های اجتماعی درمشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

درانتها باید گفت درصورت هماهنگی دستگاه ها بایکدیگرمی توان از آسیب های اجتماعی کاست وجامعه ای آرام وبدون بحران اجتماعی را به وجود آورد.

 

تعاریف:

اجتماع(فقه): جمع شدن چند چیز باهم

اجتماع: (منطق) به هم پیوستن وباهم گرد آمدن

اعتیاد: عادت کردن وخوگرفتن

(حرفه ای ترین وکیل حقوقی  در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج

                                        وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج

تماس 09156024004