بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد

 

جنون زوجین

“جنون” به دسته ای از اختلالات روانی گفته می شود که به ناتوانی فرد درواقعیت سنجی منجر می شود وبا نشانه مثل هذیان وتوهم همراه است.

 

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد 09153104004

 

جنون زوجین می تواند یکی از علل فسخ نکاح باشد که این امر درماده ی 1121 قانون مدنی بیان شده است:

جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر باشد یا ادواری برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می کند.

 

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد 09153104004

 

جنون یک علت مشترک برای زوجین می باشد اما قانون گذار یک تفاوت برای آن بیان کرده است وآن زمان جنون است.جنون زوجه درصورتی موجب حق فسخ برای زوج خواهد شد که عیب مزبور درزمان عقد وجود داشته باشد.بنابراین اگر زنی بعد از عقد دچار جنون شود مرد حق فسخ نکاح به استناد جنون راندارد

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

اما جنون مرد اگر بعد از عقد نیز حارث شود برای زن حق فسخ ایجاد خواهدکرد.

جواز وکالت زوجه درطلاق علاوه بر بند ب سند نکاحیه،ماده ی 1130قانون مدنی نیز می باشد.

بند ب بیان می کند درصورت حدوث جنون برزوج درمواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد زوجه ازجانب زوج در اجرای طلاق وکیل است.

 

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد 09153104004

 

ماده ی 1130قانون مدنی جنون را ازمصادیق عسروجرح به بیماری های صعب العلاج روانی اشاره کرده است.

لازم به ذکر است طبق ماده ی 1124قانون مدنی زمانی برای طرفین حق فسخ ایجاد می گردد که زوج یا زوجه حین عقد از جنون دیگری آگاه نباشد چراکه اگر باعلم به مجنون طرف مقابل باوی ازدواج کند طبق قاعده ی اقدام حق فسخ برای او ایجاد نمی شود.

نکته مهم در مورد مهریه ی زوجه فسخ نکاح می باشد.

 

بهترین وکیل اثبات جنون در مشهد 09153104004

 

اگرعلت فسخ ازجانب زوج باشد مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد مگردر2صورت:

1-علت فسخ عنن باشد

2-پس از نزدیکی باشد که دراین صورت مهریه به زوجه تعلق می گیرد.

اما از آن جایی که فسخ معمولا قبل از نزدیکی می باشد بهتراست زوجه به جای فسخ ازطلاق استفاده کند تاهم نفقه ایام زوجیت را دریافت کند وهم نیمی از مهریه خودر درصورتی که فسخ نکاح به دلیل جنون زوجه باشد ورابطه ی زناشویی نیز صورت نگرفته باشدمهریه به زوجه تعلق نخواهدگرفت.

درصورتی که فسخ نکاح به دلیل جنون زوجه باشد ورابطه ی زناشویی نیز صورت نگرفته باشدمهریه به زوجه تعلق نخواهدگرفت.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

رضا حسینی برج