بهترین وکیل املاک مشاع در مشهد

وکیل اجاره در مشهد

بهترین وکیل املاک مشاع در مشهد

افراز املاک مشاع

آن دسته از املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته باشد از طریق دادگاه افراز می شود،در این صورت هریک از شرکاء یا تمام

آنها می توانند با مراجعه به دادگاه عمومی و حقوقی محل وقوع ملک دادخواست افراز ملک مشاعی را بدهند، دادخواست افراز

باید به تعداد خوانندگان به علاوه یک باشد و تمبر معادل دعاوی غیر مالی بدوی آن ابطال می شود

و دادگاه نظریه شهرداری را اخذ و با تعیین کارشناس و تعیین حق الزحمه آن عملیات افراز را به کارشناس واگذار می نماید

و پس از ارجاع به کارشناس ،کارشناس مورد افراز را با توجه به سهم خواهان مشخص می نماید.

 

بهترین وکیل املاک مشاع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

دادگاه با توجه به نظریه کارشناس رای خود را صادر می نماید

و این رای به طرفین ابلاغ و طرفین ظرف مدت بیست روز حق تجدید

نظرخواهی خواهند داشت.

بهترین وکیل املاک مشاع در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004