بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد

 

وصی کیست؟

طبق ماده ی ۸۲۶ قانون مدنی:

“وصیت کننده موصی،کسی که وصیت تملیکی به نفع اوشده است موصی له،

مورد وصیت موصی به،وکسی که به موجب وصیت عهدی ولی برمورد ثلث یابرصغیر قرارداده می شود وصی نامیده می شود.”

 

 

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

بنابراین وصی کسی است که موصی برای پس ازفوت خود درانجام اموری که خود میتوانسته به جای آورد معین می نماید

که طبق وصیت نامه حق دخل وتصرف درامور واموال میت رادارد وهرکسی می تواند

به وسیله ی وصیت برای بعد ازفوت خود وصی معین نماید وحدود واختیارات اورا معین کند.

 

لازم به ذکر است علاوه براینکه فرد برای بعدازفوت نسبت به اموالش می تواند وصی تعیین کند،

پدروجد پدری نیز می توانند برای اولاد خود پس ازفوت وصی معین نمایند که این امر درماده ی ۱۱۸۸

قانون مدنی بیان شده است:”هریک ازپدر وجد پدری بعد ازوفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند

وصی معین کند تابعد ازفوت خود درنگهداری وتربیت آنها مواظبت کرده واموال آنها را اداره کند.”

وکیل حقوقی در مشهد

هم چنین درماده ی ۱۱۸۹این نکته ذکر گردیده است که هیچ یک از پدر وجدپدری نمی توانند درحیات دیگری

برای مولی علیه خود وصی تعیین کند.”بنابراین شرط مهم درتعیین وصی برای فرزندان آن است

که پدر یاجدپدری درقید حیات باشد ودرصورتی که هردو زنده باشند هیچ کدام حق تعیین وصی برای مولی علیه را ندارد.

 

وصی می تواند ازپذیرش مسئولیت خودداری کند که دراینصورت می بایست قبل از مرگ میت

به وی اطلاع دهد امااگر به فرد قبل از مرگ اطلاع نداد که حاضر به اجرای وصیت نیست نمی تواند وصیت را رهاکند بلکه باید آن را اجراکند.

 

 

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

لازم به ذکراست وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت دراختیار او می باشد حکم امین را دارد وضامن نمی شود

مگر درصورت تعدی وتفریط.هم چنین باید برطبق وصایای موصی رفتارکند والا ضامن است.

واگر وصی منصوب ازطرف ولی قهری به نگهداری یاتربیت مولی علیه یااداره ی امور او اقدام نکند یاامتناع از انجام وظایف خود کند منعزل می شود.

 

 

برای راهنمایی ومشاوره دراین خصوص بااین شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004