بهترین وکیل انعقاد قرارداد در مشهد

بهترین وکیل انعقاد قرارداد در مشهد

بهترین وکیل انعقاد قرارداد در مشهد

 

قرارداد

قرارداد مهم ترین پدیده ی حقوقی به شمار می آید که دردنیای امروز وباتوجه به گسترش مبادلات افراد

برای انجام کارها و پیشبرد اهداف خود بایکدیگر قرارداد منعقد می نمایند تاازاین طریق بتوانند

باسهولت اقدامات مورد نظرخویش را به انجام برسانند.

 

بهترین وکیل انعقاد قرارداد در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

باتوجه به مزیت هایی که قرارداد درتوسعه ی کارهای افراد ایجاد کرده است امادرمواردی که این قرارداد به درستی منعقد نشده باشد

مشکلات بسیاری را برای افراد به وجودآورده است که بعضا برای حل مشکل خود به مراجع قضایی نیزشکایت کرده اند.

دراین مطلب به اختصار درباره آنچه درنوشتنش یک قرارداد اهمیت داردتوضیح خواهیم داد.

وکیل حقوقی در مشهد

ماده ی ۱۸۳قانون مدنی قرارداد وعقد رااینگونه تعریف کرده است:”یک یا چندنفردرمقابل یک یاچند دیگر تعهد به امری نمایند ومورد قبول آنها قرار بگیرد.ودرماده ی ۱۹۰قانون مذکور شرایط اساسی عقد وقرارداد رابیان می نماید که عبارتند از:

۱-قصد ورضای طرفین

۲-اهلیت طرفین معامله

۳-معین بودن موضوع

۴-مشروعیت جهت معامله

 

بهترین وکیل انعقاد قرارداد در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

قراردادها بااستفاده ازاراده ی آزاد اشخاص وباترافی آنها به وجود می آید بنابراین درصورت نبود شرایط ماده ی ۱۹۰قانون مدنی قرارداد یاعقد باطل ودرمواردی غیر نافذ می باشد.هم چنین براساس اراده ی آزاد طرفین در انعقاد قرارداد،آثار این قرارداد تنها درمورد آنها وقائم مقام قانونی آنها لازم اتباع است که این قاعده،نتیجه ی اصل حاکمیت اراده وضرورت منطقی آن است که به اصل نسبی قراردادها نامیده می شود.

این امردرماده ی ۹۳۱قانون مدنی بیان شده است:”عقود ومعاملات فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها است.”

 

بهترین وکیل انعقاد قرارداد در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

نکته ی دیگر درمورد قراردادها تعهدات وآثار می باشد که به۲دسته مستقیم وغیرمستقیم،تقسیم می گردد.

تعهدات مستقیم صراحتا درقرارداد بدان اشاره شده وعدم انجام تعهدات خساراتی را به وجود می آورد که باید جبران گردد

وتهعدات غیرمستقیم درقرارداد ذکرنشده است وطرفین درمورد آن نیز توافقی نکرده اند ولی درمقام دعوی حقوقی می توانند آن را مطابه نمایند.این امر درماده ی ۲۲۰قانون مدنی بدان اشاره شده است:”عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه متعامین برکلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقد حاصل می شود ملزم می باشند.

هم چنین ماده ی ۲۲۵قانون مدنی بیان می دارد:”متعارف بودن امری درعرف وعادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ی ذکردرعقد است.”

 

اما موارد مهمی که باید در هر قرارداد ذکر شود عبارتنداز :

۱-طرفین قرارداد ۲-موضوع قرارداد ۳-مدت قرارداد ۴-تعهدات طرفین ۵-خسارت قراردادی ۶-داوری

لازم به ذکر است موارد مذکور درهرقراردادی متفاوت است.

به همین دلیل حضور یک وکیل مجرب درکنار افراد هنگام انعقاد قرارداد یامشاوره گرفتن از آنان قبل از قرارداد می تواند

کمک موثری برای جلوگیری ازمشکلات بعدی باشد.مشکلاتی که عمدتا به علت عدم آشنایی افراد باقوانین ومقررات وحقوقی که دارند به وجود می آید

 

بهترین وکیل انعقاد قرارداد در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

برای راهنمایی ومشاوره ی بیشتر درخصوص موضوع بااین شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تماس 09156024004