بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد

 

تنصیف دارایی

باتوجه به اینکه زن استقلال مالی درجامعه ندارد قانون گذار می بایست

تدابیری درجهت حفظ مصالح مالی زن بیاندیشد یکی از این تدابیر شرط تنصیف دارایی می باشد.

 

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد 09153104004

 

تنصیف درلغت به معنای دونیم کردن است ودراصطلاح حقوقی باوجود شرایطی اموال

زندگی مشترک بین زوجین تقسیم می گردد.درقانون اختیار طلاق بامرد می باشد.

برهمین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می کند

که اگر همسرش راطلاق دهد نیمی ازاموال به دست آمده درطول زندگی مشترک رابه همسرش منتقل کند.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

این شرط در بند “الف” شروط 12گانه بیان شده است.که مطابق این امر اگر دادگاه تشخیص دهد

که تقاضای طلاق ازتخلف زن ازوظایف یاسوءاخلاق ورفتاروی نبوده مرد موظف است

ازیک تا50درصد دارایی خود را که درایام زندگی مشترک به دست آورده

یامعادل آن راطبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.

که این شرط ازماده ی 1119 قانون مدنی نشات می گیرد که به طرفین عقدنکاح اجازه داده

تاهرشرطی که درتعارض بامقتضای ذات نکاح نباشد در آن بیاورند.

 

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد 09153104004

 

برای اینکه بتوان ازشرط تنصیف دارایی استفاده نموده تحقق چند امرضروری است:

1-وجود رابطه ی زوجیت دائمی

2-درخواست طلاق ازسوی زوج می باشد

4-طلاق ناشی ازسوءرفتار وتخلفات زن درزندگی زناشویی نباشد.

4-زوج درهنگام طلاق دارایی داشته باشد.

لازم به ذکر است که چون این شرط اختیاری زوج هیچ الزامی برای پذیرش آن ندارد،

می تواند آن را نپذیرد یابطور محدود بپذیرد.هم چنین اگر طلاق توافقی یاازجانب زوج باشد این شرط جایگاهی ندارد

 

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد 09153104004

 

طبق ماده ی29قانون حمایت خانواده اجرای صیغه ی طلاق موکول به پرداخت همه ی حقوق مالی زوجه است

بنابراین تنصیف دارایی نیز شامل حقوق مالی می شود که هنگام طلاق باید به این امرتوجه نمود.

و چون این امر باید درهنگام طلاق مورد بررسی قرار گیرد امکان الزام شوهر

برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.بدین مفهوم که این شرط بدون وقوع طلاق قابل اجرا نمی باشد.

 

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد 09153104004

 

نکته ی مهم دیگر در این خصوص آن است که اگرزوج قبل از درخواست طلاق اموال خود

را به دیگری منتقل نمایدتازوجه از شرط تنصیف دارایی بهره نبرد جرم نیست واز مصادیق فرار ازدین محسوب نمی گردد.

لازم به ذکر است درشرط تنصیف دارایی مستشیات دین برخلاف سایربدهی ها

جایگاهی ندارد واگر مرد این شرط را پذیرفته است درهنگام طلاق باید آن را اجرا نماید.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004