بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد

 

تنصیف دارایی

باتوجه به اینکه زن استقلال مالی درجامعه ندارد قانون گذار می بایست

تدابیری درجهت حفظ مصالح مالی زن بیاندیشد یکی از این تدابیر شرط تنصیف دارایی می باشد.

 

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تنصیف درلغت به معنای دونیم کردن است ودراصطلاح حقوقی باوجود شرایطی اموال

زندگی مشترک بین زوجین تقسیم می گردد.درقانون اختیار طلاق بامرد می باشد.

برهمین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می کند

که اگر همسرش راطلاق دهد نیمی ازاموال به دست آمده درطول زندگی مشترک رابه همسرش منتقل کند.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

این شرط در بند “الف” شروط ۱۲گانه بیان شده است.که مطابق این امر اگر دادگاه تشخیص دهد

که تقاضای طلاق ازتخلف زن ازوظایف یاسوءاخلاق ورفتاروی نبوده مرد موظف است

ازیک تا۵۰درصد دارایی خود را که درایام زندگی مشترک به دست آورده

یامعادل آن راطبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.

که این شرط ازماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی نشات می گیرد که به طرفین عقدنکاح اجازه داده

تاهرشرطی که درتعارض بامقتضای ذات نکاح نباشد در آن بیاورند.

 

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

برای اینکه بتوان ازشرط تنصیف دارایی استفاده نموده تحقق چند امرضروری است:

۱-وجود رابطه ی زوجیت دائمی

۲-درخواست طلاق ازسوی زوج می باشد

۴-طلاق ناشی ازسوءرفتار وتخلفات زن درزندگی زناشویی نباشد.

۴-زوج درهنگام طلاق دارایی داشته باشد.

لازم به ذکر است که چون این شرط اختیاری زوج هیچ الزامی برای پذیرش آن ندارد،

می تواند آن را نپذیرد یابطور محدود بپذیرد.هم چنین اگر طلاق توافقی یاازجانب زوج باشد این شرط جایگاهی ندارد

 

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

طبق ماده ی۲۹قانون حمایت خانواده اجرای صیغه ی طلاق موکول به پرداخت همه ی حقوق مالی زوجه است

بنابراین تنصیف دارایی نیز شامل حقوق مالی می شود که هنگام طلاق باید به این امرتوجه نمود.

و چون این امر باید درهنگام طلاق مورد بررسی قرار گیرد امکان الزام شوهر

برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.بدین مفهوم که این شرط بدون وقوع طلاق قابل اجرا نمی باشد.

 

بهترین وکیل تنصیف دارایی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

نکته ی مهم دیگر در این خصوص آن است که اگرزوج قبل از درخواست طلاق اموال خود

را به دیگری منتقل نمایدتازوجه از شرط تنصیف دارایی بهره نبرد جرم نیست واز مصادیق فرار ازدین محسوب نمی گردد.

لازم به ذکر است درشرط تنصیف دارایی مستشیات دین برخلاف سایربدهی ها

جایگاهی ندارد واگر مرد این شرط را پذیرفته است درهنگام طلاق باید آن را اجرا نماید.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴