وکیل صلح در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل صلح در مشهد

 

بهترین وکیل صلح در مشهد

 

عقد صلح

مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

وکیل کیفری در مشهد

اقسام صلح

١- در مقام رفع تنازع یا مبتنی بر تسامح
٢- در مقام معاملات :
+صلح معوض
+صلح بلاعوض و مجانی
“بهترین وکیل در مشهد”

از عقودی که هم می‌توانم معوض باشد و هم غیر معوض باشد، عبارتند از:

١- صلح

٢- عقد موجد حق انتفاع

٣- حق ارتفاق

١- صلح در مورد دعاوی

عقد معوض می‌باشد، صلح از سوی منکر نیز امکان دارد، و درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.

ماده ٧۵۵ قانون مدنی

صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود. “وکیل حقوقی در مشهد

٢- در مورد معاملات

ممکن است معوض یا مجانی باشد، صلح همان اثر اصلی معامله را دارد ولی احکام خاص آن معامله اجرا نمی شود.

ماده ۷۵۸ قانون مدنی

صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خواسته آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. “وکیل خوب در مشهد

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

http://lawyermashhad.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/

 

* در صلح علم اجمالی به موضوع آن کافی می باشد مشروط بر این که منتهی به علم باشد.

* قرارداد ارفاقی از نظر ماهیت نوعی صلح می‌باشد.

* صلح از عقود لازم و بر هم نمی‌خورد، مگر در موارد : فسخ، خیار، اقاله.
ماده ۷۶۰ قانون مدنی: صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. “وکیل دادگستری در مشهد”

* صلح دعوا مبتنی بر معامله باطله: باطل است.
صلح دعوا ناشی از بطلان معامله: صحیح است.
ماده ۷۶۵ قانون مدنی : صلح دعوا مبتنی بر معامله باطل، باطل است ولی صلح دعوای ناشی از بطلان معامله صحیح است. “وکیل پایه یک مشهد”

* حق شفعه فقط در بیع است و در صلح ممکن نیست، هر چند صلح در مقام عقد بیع باشد.

اگر ارزش مبیع به هنگام بیع مجهول باشد معامله صحیح و نافذ است

* ادعای غبن در صلحی که موضوع آن پذیرفته نیست> تنازع یا مبتنی بر تسامح.
ماده ۷۶۱ قانون مدنی : صلحی که در مورد تنازع و یا مبتنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار. “وکیل در مشهد

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

http://lawyermashhad.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-2/

 

 

* در خصوص بطلان اعمالی که با نظم عمومی ارتباط دارد، صلح به دلیل نامشروع بودن موضوع آن بی اثر است.
ماده ۷۵۴ قانون مدنی: هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده ۷۵۶ قانون مدنی: حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود. “وکیل مشهد

* اختیار صلح باید در وکالتنامه تصریح شود وگرنه وکیل نمی‌تواند دعوا را به صلح خاتمه دهد در وکالت به طور مطلق، ولی در امور اداری رعایت نمی شود.

نکته: عقد صلح به صورت فرعی می‌توان به جای عقود: بیع، اجاره، عاریه، هبه، ابرا قرار گیرد.

 

ویژگی‌های عقد صلح

۱- نسبت به دو طرف عقد لازم است.
٢- صلح می‌تواند معوض باشد.
٣- صلح محاباتی قبل قبض هم عقدی لازم و کامل است.
۴- صلح سیدالعقود و جای هر عقدی می نشیند.

صلح خیاری

صلحی که برای مدت معین برای مصالح و متصالح، یا هر دو، خیار فسخ شده باشد.

در صلح طرفین بایستی اهلیت معامله و تصرف داشته باشند.
منظور از اهلیت تصرف: به معنی اختیار تصرف است که ورشکسته و مرتهن نمی‌توانند.
و منظور از اهلیت معامله همان اهلیت متعارف در معاملات است.

وکیل حقوقی در مشهد

 

صلح عمری چیست؟

قرارداد صلحی است که شخص ملک خود را در دوران حیات و زنده بودن خود به دیگری منتقل می‌کند اما حق استفاده و اجاره دادن را تا پایان عمر خود برای خود محفوظ می دارد.

صلح عمرا ممکنه توسط سند عادی یا سند رسمی باشد، سند عادی ممکن است طرفین توافقات شان را روی یک برگه به صورت دست نویس بیاورند، چنین صلحی معتبر ولی ممکن مورد ادعای جعل و تردید و انکار قرار گیرد. سند رسمی، مالک و متصالح در دفتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم صلحنامه می‌کنند.

مواردی از صلح باطل

۱- صلحی که موضوع آن ها قابل انتقال و اسقاط نباشد.
٢- صلحی که عمل حقوقی موضوع آن با طبیعت حق مورد نزاع و قواعد مربوط به نظم عمومی در تعارض باشد.
٣- انتقال حق شفعه
۴- اسقاط حضانت
۵- فروش و تقسیم مال موقوفه
۶- احوال شخصی و اهلیت اشخاص و روابط خانوادگی

 

سازش طرفین در خارج از دادگاه

هرگاه سازش در خارج از دادگاه به عمل آید و سازش نامه غیر رسمی باشد,، طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار کنند. اقرار طرفین در صورتجلسه دادگاه نوشته میشود و به امضای دادرس و طرفین میرسد.

حق تحجیر

حق تحجیر یک حق عینی می باشد مثل: سنگچینی ، حصارکشی.

نکته: احوال شخصی و قواعد مربوط به نظم عمومی قابل صلح نیست، اما آثار احوال شخصی قابل صلح است.

نکته: قرارداد ارفاقی ماهیتاً نوعی صلح ولی در قانون تجارت احکام و آثار خاصی دارد و باید پیمانی مستقل تلقی گردد.

نکته:  مصالح باید اهلیت در مورد مصالحه داشته باشد، پس صلح ورشکسته و مال مرهونه باطل است.

نکته: صلح ناشی از معامله باطله، باطل است اما صلح ناشی از بطلان معامله صحیح است.

نکته:  صلح اثر اصلی عقد دارد ولی آثار خاصه آن را ندارد. مثل:صلح در مقام بیع، تملیک دارد ولی آثار مختصه مثل اخذ به شفعه، خیارات مختص، ضمان معاوضی ندارد.

نکته:  صلح در مقام هبه تملیک دارد ولی در هبه قبض شرط صحت است، اما در این صلح قبض نیاز ندارد و هبه علی الصول جایز ولی صلح در هر حال عقدی لازم است.

نکته:  هرگاه درباره موضوعی از احوال شخصی دعوا طرح شود به وسیله صلح می توان دعوا را اسقاط زیرا سقوط دعوا منافاتی با عدم قابلیت در این مسائل ندارد.

نکته: ملکی را که سند آن آماده نیست می توان با عقد صلح به نام دیگری منتقل نمود و طرفین می‌توانند با یک صلح نامه عادی به صورت دست نویس بین خودشان ملکی که هنوز سند آن آماده نشده است را صلح نمایند.

نکته: وکالت در دادگاهها برای اشخاصی که فاقد پروانه وکالت می باشد ممنوع است.

تماس 09156024004