بهترین وکیل در مشهد

وکیل رضا حسینی برج

بهترین وکیل در مشهد

 

 

 علم قاضی

* تحلیل علم قاضی به عنوان یکی از دلایل شناخته شده اثبات دعوا در محاکم توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل حقوقی و وکیل کیفری در مشهد >>>

*آیا علم قاضی جزو دلایل است ؟
برای پاسخ به این سوال که علم قاضی چیست؟
باید گفت علم قاضی بر طبق قانون مجازات اسلامی عبارت است از: یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود … “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد“.
به عبارت دیگر یعنی یقین و اطمینانی که از مستندات ارائه شده در مورد موضوع که نزد قاضی یا مقام قضایی مطرح می گردد حاصل “وکیل کیفری در مشهد” می شود .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

* طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی از جمله دلایلی که موجب اثبات جرم می شود عبارتند از :
اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند و علم قاضی.
که به عبارت دیگر اگر فردی دعوایی را علیه کسی مطرح کند باید دلایل و شواهدی برای اثبات آن به مقام قضایی یا قاضی ارائه کند “وکیل حقوقی در مشهد” اگر این مستندات باعث شود که قاضی به حقانیت فرد علم پیدا کند می گویند علم قاضی “وکیل دادگستری در مشهد” .

*اگر حکم صادر شده با علم قاضی بوده است قاضی باید در حکم دلیلی و مستنداتی که موجب یقین و علم او شده است را تصریح “وکیل پایه یک مشهد “کند . به عنوان مثال : نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیقات محلی و اظهارات شاهد یا شاهدین و یا گزارش ظابطان و سایر دلایلی که ممکن است طرفین دعوا ارائه کنند می تواند موجب علم قاضی “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” بشود .

 

بهترین وکیل در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* تعارض علم قاضی با ادله دیگر >>>
تعارض علم قاضی با ادله دیگر بدین معنا می باشد که افراد اغلب برای مطرح کردن دعوا بیش از یک دلیل ارائه می کنند “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” گاهی این امکان وجود دارد که قاضی از مستندات و مدارک یقینی حاصل کند که با سایر دلایل و مدارک موجود در تضاد باشد “وکیل مشهد” به عنوان مثال : ممکن است نظریه تحقیقات محلی در خصوص یک موضوع در تضاد با سایر دلیلی باشد که فرد به عنوان دلیل به دادگاه ارائه کرده است “بهترین وکیل در مشهد” در این خصوص اگر علم قاضی به این صورت باشد که بر نظر خود باقی بماند آن ادله ارائه شده معتبر نیست” وکیل حقوقی در مشهد” و قاضی می تواند رای خود را با تصریح و ذکر دلایل و مستنداتی که موجب علم خود شده و همچنین علت و جهت رد دلایل دیگر را ذکر و رای صادر” وکیل خوب در مشهد” کند . چنانچه برای قاضی علم و یقینی به وجود نیاید بر طبق دلایل و مستندات قانونی و معتبر رای صادر” وکیل کیفری در مشهد” می کند .

 

بهترین وکیل در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* لازم به ذکر است که برای طرح دعوا کیفری “وکیل کیفری در مشهد” باید افراد همراه با طرح دعوا دلایلی را برای اثبات ادعا خود همراه با شکوائیه به مرجع قضایی ارائه نمایید “وکیل خوب در مشهد” که قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۰ ادله اثبات جرم را اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند را بیان کرده است که در صورتی که بین هر یک از آنها تعارض و تضادی باشد “بهترین وکیل در مشهد“، ‘اقرار’ >>>بر شهادت ، قسامه و سوگند مقدم است به عبارت دیگر ابتدا اقرار سپس شهادت و بعد قسامه و سوگند تقدم دارد .

*** جهت آشنایی با ادله اثبات دعوا در مراجع حقوقی و کیفری میتوانید با وکلای پایه یک دادگستری در مشهد و بهترین وکیل در مشهد و وکیل حقوقی در مشهد و وکیل کیفری در مشهد با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس حاصل نمایید.

تماس 09156024004