بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

شرایط عزل ولی قهری

برخی انسان ها پس از رسیدن بلوغ، نمی توانند مصلحت خود را به درستی تشخیص دهند یا اینکه توانایی اداره ی اموال خود را ندارند از این رو قانون گذار برای این افراد نمایندگانی در نظر می گیرد تا کارهای مربوط به آنان را انجام دهند تا این افراد به دلیل ضعف قوای عضلانی متحمل ضرر و زیان نگردند..

 

در قانون مدنی سه نوع نمایندگی برای افراد در نظر گرفته شده است:

۱-ولایت قهری

۲- وصایت

۳- قیومت

در این مطلب به اختصار در مورد ولی قهری،وظایف وی و شرایط عزل وی توضیح خواهیم داد.

 

مطابق قانون ولایت قهری از آن پدر و جد پدری می باشد که این امر حق و تکلیف برای آنان است. حق است زیرا کسی نمی تواند مانع این ولایت شود مگر موارد قانونی و تکلیف است زیرا آنان نمی توانند از بار مسئولیت شانه خالی نمایند. ولایت قهری نیاز به حکم دادگاه ندارد و پدر و جد پدری به دستور قانون ولی قهری محسوب می شوند.اما این ولایت قهری پدر و جد پدری نسبت به چه کسانی می باشد؟

۱-صغیر

۲- سفیه

۳- مجنون

 

 

نکته مهم در خصوص ولایت پدر و جد پدری نسبت به مجنون و سفیه آن است که اگر کودکی از ابتدا مجنون و سفیه باشد و این امر تا بعد از بلوغ نیز ادامه داشته باشد ولایت انها تا همیشه بر این افراد خواهد بود ولی اگر فردی در دوران کودکی سفیه و مجنون نیست و به رشد و بلوغ می رسد و پس از آن دچار جنون و سفیه گردد دیگر پدر و جد پدری ولی قهری او نیستند زیرا ولایت آنان پایان یافته است. در این موارد دادگاه برای آنان قیم تعیین می نماید.

وکیل حقوقی در مشهد

ولی قهری نماینده ی محجور در تمام امور می باشد فقط در مورد سفیه در امور مالی نمایندگی دارد. ولی می تواند معاملاتی برای محجورین نماید ولی آنچه که اهمیت دارد آن است که باید در تمامی امور رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه خود را بنماید.

ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی به نمایندگی قانونی ولی قهری را بیان کرده است: « در کلیه ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ،ولی نماینده قانونی او می باشد.» وظایفی که ولی قهری طبق قانون برعهده دارند هم شامل مواظبت و نگه داری از محجور است و هم شامل حفظ حقوق و منافع وی.

بنابراین درصورتی که ولی قهری رعایت مصلحت طفل را ننماید و اموری که بر عهده ی وی می باشد انجام ندهد قیم یا ضم امین از طرف تعیین می گردد. ماده ۱۱۸۴ «هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه ی صغیر را نماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزه ی قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره ی امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.

همچنین اگر ولی قهری به واسطه ی کبرسن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.» در صورتی که ولی قهری محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می گردد. هم چنین اگر ولی قهری به واسطه ی غیبت یا حبس یا هرعلتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد دادگاه یک نفر امین به طور موقت برای اداره ی اموال مولی علیه تعیین خواهد کرد.

 

ولی قهری برای بعد از فوت خود می توانند فردی به عنوان وصی تعیین کنند تا به امور محجور رسیدگی کند اما درصورتی که یکی از پدر یا جد پدری در قید حیات باشد نمی توان فردی به عنوان وصی تعیین نمود.

 

برای راهنمایی بیشتر در خصوص موضوع و یا پیگیری پرونده با این شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴