بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

 

 

یکی ازمهم ترین وشایع ترین دعاوی حقوقی دردادگاه درمورد اموال غیرمنقول بحث خلع یدمی باشد.

خلع ید یک دعوی حقوقی است و نمی توان ازطریق کیفری آن را پیگیری کرد.

 

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

خلع ید به بیان ساده عبارت است ازدعویی که مالک ملک علیه شخصی که بطور غیرقانونی مال غیرمنقول اورا تصرف کرده است مطرح می کند.

این خلع یدهم درمورد ملک مشاع وهم درمورد ملک مفروز اتفاق می افتد.

 

طبق قانون ملک مشاعی،ملکی است که بین دویاچندنفر مشترک باشد که درمقابل “مال مفروز”قرارداد

که عبارت است ازمالی که شخص به نحو انحصار مالک آن باشد.

وکیل حقوقی در مشهد

لازم به ذکراست منشا دعوی خلع ید غصب است بدین معنا که هیچ قراردادی بین مالک ومتصرف وجود ندارد که در دوصورت مطرح می شود:

۱-متصرف ازابتدای تصرف بدون اذن مالک،ملک اورا تصرف کرده باشد

 

 

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۲-تصرف شخص ابتدا بااذن مالک شروع شده اما درنهایت بدون اذن او ادامه پیداکند.

برای طرح دعوی خلع یدارکانی باید وجود داشته باشد که درصورت نبود

هرکدام دعوی خواهان رد یا قرار عدم استماع صادر می شود.این ارکان عبارتند از:

۱-مالک بودن خواهان

۲-موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد

۳-احراز تصرفات خوانده

۴-غیرمجازبودن تصرفات خوانده

درمورد ارکان خلع این نکته حائز اهمیت است که خواهان دلیلی برمالکیت خویش ارائه نماید

که این دلیل می تواند سندرسمی باشد یاحکم قطعی دادگاه مبنی بر تنفیذ معامله

والزام به تنظیم سند هم چنین درزمان طرح دعوی خلع ید،خوانده ی دعوا متصرف ملک باشد.

 

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

اگر ملکی مشاعی باشد یک نفر ازمالکان مشاعی،دعوی خلع ید رامطرح کند کفایت می کند ونیازی نیست

تمام مالکان دردعوی شرکت کنند واگر کسی که از اوشکایت شده هم یکی از مالکان مشاعی باشد

وبدون اجازه ی سایر شرکاءملکی راتصرف کند متصرف عدوانی محسوب می شود

وخواهان که یکی از مالکان مشاعی است می تواند خلع ید اورا بخواهد.

 

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

هم چنین طبق ماده ی ۴۳قانون اجرای احکام مدنی:”درمواردی که حکم خلع یدعلیه متصرف ملک مشاعی

به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد ازتمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له

درملک خلع یدشده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

منظور ازمقررات املاک مشاعی درمواد۵۸۲-۵۸۱قانون مدنی بیان شده است که:

“تصرف هرشریک درملک مشاع را منوط به اذن سایرشرکاءدانسته است”

ودرصورت نبودن اذن،متصرف ضامن است.بنابراین محکوم له در دعوی خلع ید درملک مشاع هنگامی می تواند

تحویل ملک متنازع فیه به خود را تقاضا کند که از سایرشرکاءاذن داشته باشد.

لازم به ذکر است دراین مورد رای مشورتی به شماره۸۳۵۸۱۷(۶/۱۱/۱۳۷۷)وجوددارد.

 

بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

دعوی خلع ید را مالک شخصا یاتوسط وکیل دادگستری می تواند به دادگاه تقدیم نماید زیرا مرجع صالح برای رسیدگی تنها دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

 

 

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر دراین خصوص بااین شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

1 دیدگاه دربارهٔ «بهترین وکیل دعاوی حقوقی در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل حقوقی در مشهد - 09153104004 - تفاوت قولنامه عادی و محضری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004