بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

 

 

نفی ولد

نفی ولد درلغت به معنای دور کردن وراندن طفل است ودر اصطلاح حقوقی عبارت است

ازانکار شوهرنسبت به فرزندی که ظاهرا از آن او می باشد.

نفی ولد درمقابل قاعده ی فراش قرار می گیرد یعنی مرد انکار کند که این فرزند از آن اونیست.

که این دعوی فقط ازسوی پدر درمحاکم قضایی پذیرفته می شود واگرتوسط دیگران صورت گیرد قابل اعتنا نخواهدبود.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

طبق ماده ی 1162 قانون مدنی برای طرح دعوی نفی ولد قانون گذار از مدتی را مشخص کرده است

که بیان می دارد:”دعوی نفی ولد باید درمدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر ازتولد طفل

برای امکان اقامه ی دعوی کافی می باشد اقامه گردد ودرهرحال دعوی مزبور پس از انقضای

2ماه ازتاریخ اطلاع یافتن شوهر ازتولد طفل مسموع نخواهدبود.”بدین مفهوم که اگر پدر دراین مدت طرح دعوی ننماید

کودک منسوب به او خواهدبود وچنانچه بعد از این تاریخ ادعایی کند قرار دعوی صادر خواهدشد.

مگر اینکه طبق ماده ی 1163قانون مدنی تاریخ حقیقی تولد را بر او مشتبه نموده باشند.

به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد وبعد شوهر ازتاریخ حقیقی تولد مطلع شود

مدت مرور زمان دعوی نفی ولد 2ماه از تاریخ کشف خدعه خواهدبود.

این دعوی باید به طرفیت فرزند ی که انکار شود مطرح گردد ویکی از دلایل

ومدارک برای نفی ولد بررسی DNAخون پدر و فرزند یامادر وفرزند است.

 

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد 09153104004

 

لازم به ذکر است که نباید نفی ولد را با لعان اشتباه گرفت زیرا دعوی نفی ولد اگر اثبات گردد کودک

را به طور قاطع بیگانه ازپدر اعلام می کند واعتبار حکمی که در این باره صادر می شود مانع از آن است

که پدر بتواند از ادعای خود دست بردارد واقرار نسب کند ونیازمند دلایل محکمه پسند است

تابتواند ادعای خود را ثابت کند اما درلعان نیازی به دلایل محکمه پسند نیست وبه صرف سوگند نسبت

کودک باپدر منتفی می شود اما درلعان فرزند آثاری نیزدارد:1-رابطه ی فرزند مورد لعان باپدر وخویشان پدری قطع می گردد.

2-عقدنکاح بین زوجین منفسخ می گردد.3-زوجین بریکدیگر حرام ابدی می شوند

 

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد 09153104004

 

از آن جایی که دعاوی مربوط به نسب وسایردعاوی خانوادگی دردادگاه خانواده رسیدگی می شود

دعوی نفی ولد نیز درصلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

رضا حسینی برج