بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

 

 

نفی ولد

نفی ولد درلغت به معنای دور کردن وراندن طفل است ودر اصطلاح حقوقی عبارت است

ازانکار شوهرنسبت به فرزندی که ظاهرا از آن او می باشد.

نفی ولد درمقابل قاعده ی فراش قرار می گیرد یعنی مرد انکار کند که این فرزند از آن اونیست.

که این دعوی فقط ازسوی پدر درمحاکم قضایی پذیرفته می شود واگرتوسط دیگران صورت گیرد قابل اعتنا نخواهدبود.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

طبق ماده ی ۱۱۶۲ قانون مدنی برای طرح دعوی نفی ولد قانون گذار از مدتی را مشخص کرده است

که بیان می دارد:”دعوی نفی ولد باید درمدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر ازتولد طفل

برای امکان اقامه ی دعوی کافی می باشد اقامه گردد ودرهرحال دعوی مزبور پس از انقضای

۲ماه ازتاریخ اطلاع یافتن شوهر ازتولد طفل مسموع نخواهدبود.”بدین مفهوم که اگر پدر دراین مدت طرح دعوی ننماید

کودک منسوب به او خواهدبود وچنانچه بعد از این تاریخ ادعایی کند قرار دعوی صادر خواهدشد.

مگر اینکه طبق ماده ی ۱۱۶۳قانون مدنی تاریخ حقیقی تولد را بر او مشتبه نموده باشند.

به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد وبعد شوهر ازتاریخ حقیقی تولد مطلع شود

مدت مرور زمان دعوی نفی ولد ۲ماه از تاریخ کشف خدعه خواهدبود.

این دعوی باید به طرفیت فرزند ی که انکار شود مطرح گردد ویکی از دلایل

ومدارک برای نفی ولد بررسی DNAخون پدر و فرزند یامادر وفرزند است.

 

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

لازم به ذکر است که نباید نفی ولد را با لعان اشتباه گرفت زیرا دعوی نفی ولد اگر اثبات گردد کودک

را به طور قاطع بیگانه ازپدر اعلام می کند واعتبار حکمی که در این باره صادر می شود مانع از آن است

که پدر بتواند از ادعای خود دست بردارد واقرار نسب کند ونیازمند دلایل محکمه پسند است

تابتواند ادعای خود را ثابت کند اما درلعان نیازی به دلایل محکمه پسند نیست وبه صرف سوگند نسبت

کودک باپدر منتفی می شود اما درلعان فرزند آثاری نیزدارد:۱-رابطه ی فرزند مورد لعان باپدر وخویشان پدری قطع می گردد.

۲-عقدنکاح بین زوجین منفسخ می گردد.۳-زوجین بریکدیگر حرام ابدی می شوند

 

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

از آن جایی که دعاوی مربوط به نسب وسایردعاوی خانوادگی دردادگاه خانواده رسیدگی می شود

دعوی نفی ولد نیز درصلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

رضا حسینی برج