بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

 

ولایت قهری

 

ولایت درلغت به معنای حکومت کردن وتسلط پیداکردن است وقهری به معنای جبری واضطراری.ولی قهری

یاهمان سرپرست قانونی در واقع پدر وجدپدری هستند که مهم ترین وظیفه آنان نمایندگی و ولایت برکسی است

که ولایت اورابرعهده دارند این افراد به حکم قانون مکلف هستند که امور کسی که براو ولایت دارند

را اداره کنند ونیازی به حکم دادگاه یاموافقت پدر یا جدپدری نیست

 

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ 

 

به موجب قانون ۳دسته ازافراد نیاز به ولی قهری دارند که شامل:

۱-صغیر ۲-مجنون۳-سفیه

صغیر به کودکانی گفته می شود که به بلوغ ورشد نرسیده اند وقوه ی درک وتشخیص ندارند.

مجنون یادیوانه کسی است که قوای عقلانی اش مختل شده است بنابراین نیاز به ولی یاقیم دارد تااعمال حقوقی لازم ازسوی وی را انجام دهد.

سفیه:کسی است که علیرغم رسیدن به سن بلوغ ورشد جسمانی توانایی اداره ی اموالش راندارد

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

وتصرفاتش عقلانی نمی باشد.علیرغم اینکه درقانون برای این افراد ولی قهری درنظرگرفته می شود ولی ممکن است

بنا به دلایلی این ولایت ازبین برود که به آنها اشاره خواهیم کرد.

اگر ولی قهری محجور یابه علتی ممنوع ازتصرف شود حق ولایت اوساقط شده وپس از رفع حجر یارفع اشکال

ومانع دوباره حق ولایت بازگردانده می شود.هم چنین درصورت خیانت ولی قهری یانداشتن لیاقت لازم در اداره امور.

بیماری،ناتوانی ویاحیف ومیل کردن اموال نتواند آنها را اداره کند به موجب ماده ی ۱۱۸۴قانون مدنی به وسیله ی دادگاه عزل از دراموال منع می شود.

 

 

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ 

 

درمواردی نیزممکن است درکنار ولی فردی به عنوان امین قرار گیرد که اگر ولی قهری به علت سن بالا،بیماری قادر به اداره ی امور نباشد وشخصی را برای امر تعیین نکند توسط دادگاه خانواده ضم امین می شودیعنی یک نفر امین درکنارولی قرار می گیرد.

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ 

 

هم چنین درصورتی که ولی درحبس یا غایب باشد نیزضم امین صورت می گیرد.

لازم به ذکر است وقتی ضم امین صورت می گیرد ولی قهری دیگر نمی تواند به تنهایی اداره ی امور را به دست بگیرد ولازم است تابا امین مشورت نماید.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

به موجب ماده ی ۱۱۹۳قانون مدنی”همین که طفل صغیر،کبیر شد وبه سن بلوغ رسید ورشید شد

ازتحت ولایت خارج می شود واگر بعدا سفیه یامجنون شود قیمی برای او معین می شود.لازم به ذکراست

که اعمال حقوقی ولی قهری بعد از رشد وخروج از ولایت قهری معتبر است اما درصورت اثبات عدم رعایت مصلحت

طفل ازسوی ولی قهری طفل بعد از رسیدن به سن رشد می تواند ابطال آن امر را از دادگاه بخواهد

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تماس 09156024004