بهترین وکیل سقط جنین در مشهد

بهترین وکیل سقط جنین در مشهد

بهترین وکیل سقط جنین در مشهد

 

بهترین وکیل سقط جنین در مشهد

 

سقط جنین

سقط جنین به معنی خارج کردن جنین از رحم مادر قبل ازموعد طبیعی می باشد که سقط جنین به سه دسته تقسیم می شود:1-سقط جنین خود به خودی2-سقط جنین درمانی3-سقط جنین جنایی

درسقط جنین خود به خودی مادر براثر بیماری های ارثی،عفونت ها، اختلالات هورمونی قادر به نگهداری جنین نمی باشد وسقط به صورت خودبه خودی اتفاق می افتد

 

بهترین وکیل سقط جنین در مشهد 09153104004

 

درسقط جنین درمانی مادر به بیماری های خاصی مبتلامی باشد که ادامه ی بارداری برای وی خطردارد یاجنین دارای اختلالاتی است که بودن دررحم مادر برای وی خطراتی دارد که دراین موارد باتوجه به ماده واحد سقط درمانی،باتشخیص 3پزشک متخصص وتائید پزشکی قانونی سقط اتفاق می افتد.طبق ماده واحده مذکور 3شرط برای سقط لازم می باشد:

 

1-ادامه ی بارداری برای جان مادر خطرناک باشد

2-سقط جنین قبل از4ماه صورت گیرد.

3-انجام عمل سقط جنین برای مادر خطربیشتری نداشته باشد.

وکیل خانواده در مشهد

سقط جنین جنایی

ازلحظه ی شکل گیری نطفه دررحم مادر،جنین موردحمایت قانون گذار می باشد وهرچه جنین بزرگ ترشود حمایت قانون گذار از وی بیشتر است به همین دلیل درماده ی 716قانون مجازات اسلامی برای جنین در هرمرحله دیه ی متفاوتی درنظر گرفته است.

 

دیه ی سقط جنین درمراحل مختلف به ترتیب ذیل است:

الف)نطفه که دررحم مستقراست-دوصدم دیه ی کامل

ب)علقه که جنین به صورت خون بسته درمی آید.چهارصدم دیه ی کامل

پ)مضغه که جنین درآن به صورت توده ی گوشتی درمی آید-شش صدم دیه ی کامل

ت)عظام که جنین دارای استخوان است ولی گوشت ندارد.هشت صدم دیه ی کامل

ث)جنینی که گوشت واستخوان بندی آن تمام شده ولی روح ندارد.یک دهم دیه ی کامل

ج)دیه ی جنینی که روح درآن دمیده شده اگرپسر دیه ی کامل واگر دختر باشد نصف آن واگرمشتبه باشد3/4دیه کامل.

 

سقط جنین توسط هرکسی که اتفاق بیفتد درقانون جرم وبرای آن مجازات تعیین شده است.درماده ی 718قانون مجازات اسلامی سقط جنین توسط مادر را جرم انگاری کرده است که بیان می دارد:”هرگاه زنی جنین خودرا درهرمرحله ای که باشد به عمد باخطای محض ازبین ببرد دیه ی جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله ی او پرداخت می شود.”

 

قانون گذار هم چنین درموارد 624-622قانون تعزیرات نیز سقط جنین توسط افراددیگر ووسایل دیگر را جرم انگاری کرده است.به موجب این مواد اگرجنین به وسیله ی ضربه عمدی وآزار واذیت زن جامعه سقط گردد به پرداخت دیه وحسب مورد حبس از1تا3سال محکوم خواهدشد.

اگرسقط جنین توسط استعمال دارو توسط اشخاص صورت گیرد به حبس از6ماه تایکسال واگر این افراد زن حامله رابرای خوردن دارو راهنمایی کنندبه حبس از3ماه تا6ماه محکوم می گردند.هم چنین اگرسقط توسط دارو فروش ماما،پزشک وافرادی به طبابت اشتغال دارند اتفاق بیفتد به حبس از2تا5سال وپرداخت دیه محکوم خواهندشد.

 

 

برای راهنمایی و مشاوره بیشتر درخصوص موضوع بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004