بهترین وکیل سلب حضانت در مشهد

بهترین وکیل سلب حضانت در مشهد

بهترین وکیل سلب حضانت در مشهد

 

انحطاط اخلاقی والدین  

یکی از تکالیفی که قانون برعهده ی والدین قرار داده است حضانت فرزندان است.

این حضانت به موجب قانون حق وتکلیف والدین است بدین مفهوم که حق است وکسی نمی تواند

این حق را از آنان بگیرد وتکلیف است از آن جهت که نمی توانند از انجام آن امتناع کنند.

زیرا قانون وشرع هیچ کس رامانند پدر ومادر شایسته ی حضانت فرزند نمی داند.

اما علیرغم این شایستگی وحق حضانت برای والدین درمواردی این حضانت از آنان سبب می گردد

چرا که مصلحت طفل اقتضاء می کند دیگر تحت حضانت پدر یامادر نباشد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

این سلب حضانت درمواردی است که زوجین از یکدیگر جداشده اند وفرزند باپدر یا مادر زندگی می کند

ومواردی از عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی در آنها مشاهده است.که مصادیق این انحطاط اخلاقی درماده ی 1173قانون مدنی بیان شده است:

هرگاه دراثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر ومادری که طفل حضانت اوست صحت جسمانی

ویاتربیت اخلاقی طفل درمعرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم

او یا به او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

 

بهترین وکیل سلب حضانت در مشهد 09153104004

 

موارد ذیل ازمصادیق عدم مواظبت ویا انحطاط اخلاقی هریک ازوالدین است:

1-اعتیاد زیان آور به الکل،مواد مخدر وقمار

2-اشتهار به فساد اخلاق وفحشا

3-ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4-سوءاستفاده ازطفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد وفحشات کدی گری وقاچاق

5-تکرار ضرب وجرح خارج از حدمتعارف

 

بهترین وکیل سلب حضانت در مشهد 09153104004

 

لازم به ذکر است این مصادیق از باب مثال می باشد وهررفتاری که سلامت روحی وروانی وجسمی طفل را درمعرض خطر قرار دهد را شامل می شود.توجه قانون گذار به فرزند وسلامت اوبه حدی است که اورا در اولویت قرار داده بطوری که درمواردی حق حضانت که مهم ترین حق والدین است را به خاطر طفل از آنان سلب می کند.زیرا اعتقاد دراین است که کودکان باید درمحیطی امن وآرام رشد کنند ومهم ترآن که باجدایی والدین به آنان ضربه بزرگی وارد شده است وزندگی درکنار پدر یا مادری که انحطاط اخلاقی دارند ضربه ای بزرگ تر است.به همین دلیل قانون از آنان باوجود حق،سلب حضانت می کند.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

رضا حسینی برج