بهترین وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد


بهترین وکیل طلاق در مشهد

 

غیبت زوج (مفقود الاثربودن) و طلاق

یکی ازمواردی که زوجه می تواند ازدادگاه تقاضای طلاق نماید غیبت زوج می باشد.

این حق طلاق هم درماده ی 1029 قانون مدنی وهم در بندهای11-8عقد نامه به زوجه داده شده است.

طبق ماده ی 1029قانون مدنی:”هرگاه شخصی به مدت 4سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن می تواند

بامراجه به دادگاه تقاضای طلاق نماید”این طلاق نیاز به تشریفاتی دارد که درماده ی1023قانونی بیان شده است:

“دادگاه باید قبل ازطلاق تفحص ازحال غایب نماید که این امر ازطریق درج در یکی ازجراید و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار

سه دفعه ی متوالی وهرکدام به فاصله ی زمانی یک ماه آگهی شود ودرآن درج می گردد که هرکس ازغایب خبری دارد

به اطلاع دادگاه برساند.پس ازسپری شدن یکسال ازتاریخ نشرآگهی واینکه اطلاعی ازغایب به دست دادگاه نرسد حکم طلاق صادر می شود.”

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طبق بندهای 11-8عقدنامه”اگرزوج منزل مشترک را به صورت 6ماه ترک کند ازموجبات طلاق زوجه خواهد بود.”

مضافا اینکه غیبت ونبودشوهر ازموجبات عسروجرح برای زوجه می باشد وادامه ی زندگی را چه ازلحاظ اقتصادی ،

روحی،جسمی برای زوجه سخت می نماید.بنابراین می تواند ازاین باب نیز تقاضای طلاق نماید.

چه دراین غیبت زوج مقصر باشد وچه نباشد

 

بهترین وکیل طلاق در مشهد 09153104004

 

لازم به ذکر است طبق مادی 1156قانون مدنی درصورت احراز غیبت زوج،زن توسط حاکم طلاق داده می شود

وبااینکه طلاق صورت گرفته زن باید عده ی وفات نگه دارد زیرا فرض برفوت شوهرمی باشد.

این نوع طلاق رجعی می باشدواگر غایب درمدت عده پیداشود می تواندرجوع کند.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد 09153104004

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

رضا حسینی برج