بهترین وکیل طلاق مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق به دلیل خیانت زن


بهترین وکیل طلاق مشهد

 

بهترین وکیل طلاق مشهد

 

طلاق

یکی از خصلت هایی که در رابطه با بهترین وکیل طلاق از اهمیت بالایی برخوردار است، اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوی ، قبل از اوقات رسیدگی می باشد. از جمله عوامل فراوانی که موجب طولانی شدن جریان دادرسی ها میگردد، رعایت نشدن مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه ها، عدم عودت آنها برای ابلاغ مجدد ، اعاده نشدن آنها از مراجع ابلاغ ، قصور دفتر دادگاه در انجام استعلام های موردنظر دادگاه، غفلت مسئولین دفتر در تقدیم پرونده ها به دادگاه در پایان مهلتهای قانونی یا مهلتی که دادگاه راسأ تعیین کرده است و … می باشد.
آگاهی از این موارد و موارد مشابهی که منجر به تأخیر در رسیدگی ها می گردد، از تخصص های بهترین وکیل طلاق مشهد است و یکی از انگیزه های اصلی افراد معمولی در مراجعات خود به بهترین وکیل طلاق ، سرعت بخشیدن به جریان دعوی با بهره گیری از این آگاهیها و اقدام بهنگام برای رفع این موانع است.
بنابراین، هر چند بهترین وکیل طلاق مشهد در تأخیراتی که از این جهات در رسیدگی به دعاوی عارض می گردد، نقش ندارد و عوامل تأخیر در رسیدگی، به سوء جریانات دفتری دادگاهها مربوط می شود، ولی نقش نظارتی بهترین وکیل طلاق را در جلوگیری از وقوع این قبیل تأخیرها نمی توان نادیده گرفت و یکی از تفاوتهای عمده موردی که وکیل غیرحرفه ای دعوایی را طرح و پیگیری می نمایند و موردی که بهترین وکیل طلاق مشهد تعهد انجام چنین کاری را دارد، در همین نکته است که بهترین وکیل طلاق به مسیر دادرسی و موانع آن آشنایی کامل داشته و با بهره گیری از قدرت پیش بینی خود، می تواند موانع مزبور را شناسایی و در رفع آنها اقدام نماید در حالیکه این مسیر برای افراد عادی کاملاً ناشناخته است. به همین دلیل با وجودی که در هیچ متن قانونی، تعهد وکیل مبنی ابر نظارت وی بر حسن جریان امور دفتری دادگاه در مورد دعاوی که او طرح می نماید، پیش بینی نشده است و فرض قانونگذار در اعمال دقت و مراقبت کافی از سوی کارکنان دفتر دادگاه در انجام وظیفه خود به گونه ایست که وظایف آنها نیاز به هیچگونه نظارت توسط ارباب رجوع ندارد، لیکن بدلیل آنکه در عمل، خلاف این فرض ثابت شده است ، در عرف خاص وکلا ، بهترین وکیل طلاق مشهد متعهد است به جریان امور دفتری دعوی و انجام دستورات دادگاه توسط دفتر دادگاه، نظارت داشته باشد به گونه ای که قبل از وقت رسیدگی به دعوی، موجبات رسیدگی از نظر تشریفات آیین دادرسی مدنی و نیز وصول پاسخ استعلام های دادگاه فراهم باشد حتی در صورت لزوم، بهترین وکیل طلاق تذکراتی را برای انجام اقداماتی که برای اجتناب از تجدید جلسات دادرسی ضروری است، به مسئولین دفتر دادگاه بدهد.

* این عرف خاص در شرایط موجود که تراکم دعاوی در دادگاهها به بالاترین حد خود رسیده است، بقدری اهمیت یافته است که دادگاهها نیز بر رعایت آن توسط وکلا تاکید می نمایند. بنابراین عدم مراقبت بهترین وکیل طلاق مشهد در انجام این وظیفه عرفی، یکی از مصادیق نقض تعهدات او مبنی بر اعمال دقت و مراقبت در انجام وظیفه حرفه ای او تلقی می گردد و در صورتی که منجر به ورود خسارت به موکل شود ، برای بهترین وکیل طلاق ضمان آور خواهد بود.
حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی یکی از چهره های بارز تعهد او مبنی بر مراقبت در انجام وظیفه است. به همین دلیل طبق ماده ۶۹ مکرر قانون آیین دادرسی ، بهترین وکیل طلاق مکلف می باشد جز در مواردی که عذر موجه داشته باشد در جلسه حضور یابد و برابر بند ۴ ماده ۸۲ آیین نامه استقلال کانون وکلاء، در صورتی که خلاف عذری که بهترین وکیل طلاق برای حضور به دادگاه اعلام کرده است ثابت شود، متخلف انتظامی شناخته می گردد.
اتخاذ این روش مخصوصاً در جلسات اول دادرسی که برای متداعیین در آنها حقوق خاصی پیش بینی گردیده است، موجب تضییع حقوق آنان می گردد که در نهایت منجر به مسئولیت مدنی بهترین وکیل می شود.
بنابراین، در مواردی که بعلت عدم حضور بهترین وکیل طلاق در جلسه اول دادرسی ، فرصت ابراز ایرادات موضوع مواد ۱۹۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت می شود و یا دفاع موضوع ماده ۱۴۶ همان قانون در مقابل مستندات ابرازی طرف مقابل منتفی می گردد و یا علیرغم دعوت دادگاه از بهترین وکیل مدعی برای توضیح پیرامون دعوی مطرح شده، وکیل مزبور به هر علتی در دادگاه حاضر نمی گردد و این قصور طبق ماده ۱۶۵ ق آ.د.م

منجر به ابطال دادخواست وی می شود، علاوه بر مسئولیت انتظامی، در صورت اثبات ورود ضرر، مسئولیت مدنی بهترین وکیل طلاق را نیز بدنبال خواهد داشت ؛ زیرا در مواردی که دادخواست مدعی ابطال می گردد، چنانچه دادخواست مزبور اثر وضعی در اثبات حقی را داشته باشد مانند قطع مرور زمان و غیره، اثر مزبور آن نیز منتفی می شود که این موضوع حداقل موجب تضییع حق احتمالی موکل در دعوی مطرح شده می گردد، در سایر موارد نیز زیان موکل به اعتبار نقشی که دفاع مربوط به آن در سرنوشت دعوی ممکن است داشته باشد، قابل تقویم است.

* بطور کلی ارزیابی شانس از دست رفته موکل در این قبیل موارد و مواردی که بهترین وکیل طلاق دعوایی را در مهلت قانونی طرح نمی نماید ، یکی از مباحث دقیق مسئولیت مدنی بهترین وکیل طلاق است، زیرا در این نکته نمی توان تردید داشت که نتیجه هر دعوایی لزوماً صدور حکم به نفع موکل نیست و همواره این احتمال وجود دارد که به جهت مغایرت تشخیص و استنباط حقوقی بهترین وکیل طلاق از قضیه با نظر قضایی دادرس رسیدگی کننده، نتیجه مطلوب موکل و وکیل در یک دعوی معین حاصل نگردد، لیکن آیا می توان بدلیل احتمالی بودن نتیجه دعوایی که بهترین وکیل طلاق مورد نظر در طرح بموقع آن غفلت ورزیده است و یا موجب ابطال دادخواست آن گردیده است و موجب شده است موکل برای همیشه شانس طرح چنین دعوا یا دفاعی را از دست بدهد، موکل او را از مطالبه خسارت ناشی از این غفلت بهترین وکیل طلاق محروم ساخت؟
بدیهی است پاسخ مثبت دادن به این سوال دشوار است، زیرا بسیاری از موفقیتهای اقتصادی و تجاری بر اساس محاسبات نه چندان قطعی بلکه پیش بینی پاره ای احتمالات عاید اشخاص می گردد، بطوری که می توان گفت در هیچ موردی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بر اساس اطمینان از نتیجه آن صورت نمی پذیرد.

* دادگاهها نیز با پذیرش این واقعیت که احتمال حصول نتیجه مطلوب از طرح دعوایی که بر اثر غفلت وکیل فرصت طرح آن بکلی منتفی شده است، دارای ارزش اقتصادی است، در دعوی مسئولیت مدنی علیه وکیل به دو روش برای تعیین خسارات قابل مطالبه موکل وی اقدام می نمایند.

علاوه بر موارد فوق، از استقراء در قانون وکالت مخصوصاً مواد ۲۸ به بعد آن قانون که مقرر می دارد: در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد، در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر شده و به دادگاههای دیگر لایحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را اعزام می دارد… بخوبی استنباط می گردد که قانونگذار ایران حضور وکیل در جلسات دادرسی را از وظایف قانونی وکلا می داند و تنها در صورت داشتن عذر موجه، آنان را مجاز در ارسال دفاع کتبی به دادگاه می شناسد. بعبارت دیگر، با وجودی که طرفین اصلی دعوی می توانند در هر حال مدافعات خود را کتباً به دادگاه ارائه دهند و یا حتی از حضور در جلسات دادرسی خودداری نماید، لیکن وکیل هر کدام از طرفین از چنین حقی برخوردار نیست.

تمایزی که قانونگذار از این جهت بین بهترین وکیل طلاق مشهد و اصیل قایل گردیده است، این نظر را که وکالت در دعاوی، جنبه اجتماعی نیز داشته و بهترین وکیل دعاوی علاوه بر وظیفه حفظ حقوق قانونی موکل خود، باید در خدمت نظام قضایی کشور برای اجرای عدالت نیز باشد، تأیید می نماید؛ زیرا لازمه یک دادرسی روان و سریع، حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات رسیدگی و ادای توضیحات لازم برای رفع ابهاماتی است که دادرس دادگاه در کشف حقیقت ممکن است با آن مواجه گردد که این امر در اکثر موارد با مدافعات کتبی میسر نمی باشد.

* اهمیت حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی به حدی است که در حقوق فرانسه، حتی اگر بهترین وکیل طلاق حق توکیل نداشته باشد، می تواند بدون جلب موافقت موکل خود، وکیلی را از جانب خود برای دفاع از دعوی به دادگاه اعزام نماید. ضرورت حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی، گذشته از الزام قانونی وی که از قوانین مربوط به وکالت استنتاج می گردد، در رابطه حقوقی بهترین وکیل طلاق و موکل در تنظیم قرارداد نیز بصورت شرط مبنی علیه یا مبنائی مستتر است؛ زیرا افراد معمولی همواره با این پیش فرض با وکلا قرارداد وکالت تنظیم می نمایند که او در جلسات دادگاه حضور خواهد یافت و دفاع کتبی از نظر آنان، امری شناخته است بطوری که اگر در زمان تنظیم قرارداد این نکته به آنان تذکر داده شود، در تفویض وکالت به چنین وکیلی که بنا دارد کتباً از دعوی دفاع نماید، دچار تردید خواهند شد.

متأسفانه علیرغم ضرورت قانونی حضور بهترین وکیل طلاق در جلسات دادرسی، در نظام قضایی ایران مخصوصاً در دعاوی حقوقی، ارسال لایحه دفاعیه به جای حضور در دادرسیها، شایع گردیده و حتی دادگاهها نیز وکلا را به این روش دفاع ترغیب می نمایند که نتیجه آن در اکثر موارد بصورت تجدید جلسات غیرضروری بروز می نماید.

دادرسان دادگاه که فرصت کافی برای مطالعه پرونده ها را قبل از جلسه رسیدگی ندارند تا بتوانند مسیر مدافعات وکلا را در جهتی که برای روشن شدن مطلب ضروری است. ، سوق دهند و از تکرار مدافعات غیرلازم آنان جلوگیری نمایند، ترجیح می دهند مدافعات آنان را کتباً دریافت کنند تا در فرصت مناسب بتوانند با مطالعه پرونده، نسبت به دعوی مطروحه در آن اتخاذ تصمیم کنند.
بهترین وکلای طلاق نیز علاوه بر اشکال ناشی از تداخل اوقات رسیدگی به پرونده های مختلفی که وکالت آنها را بعهده گرفته اند در مواردی که طولانی شدن جریان دادسری را به حال موکل خود مفید تشخیص می دهند، از اقبالی که دادگاهها از دفاع کتبی می نمایند، بهره می جویند.

*** برای داشتن بهترین وکیل طلاق مشهد با شماره داخل سایت تماس بگیرید.