بهترین وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

 

بخشیدن مهریه

دربرخی موارد پس ازمدتی اززندگی زوجه تصمیم به بخشیدن مهریه ی خود به زوج می نماید که این حالت ممکن است

به علت طلاق باشد ویااینکه زوجین تمایل به ادامه ی زندگی مشترک دارند

ولی زوجه بامیل ورضایت خود خواهان بخشیدن مهریه ی خود می باشد.(بهترین وکیل طلاق توافقی درمشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

بهترین وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

سوالی که دراینجا پیش می آید آن است که اگر زوجه مهریه خودرا به زوج ببخشدآیاامکان رجوع دارد؟

به عبارتی دیگر آیا می تواند آن را اززوجه پس بگیرد؟

درپاسخ به این پرسش بایدگفت به طورکلی برای بخشیدن مهریه۳حالت متصور است:

۱-هبه ی غیرمعوض۲-هبه ی معوض۳-ابراء

درهبه ی غیرمعوض زن بدون هیچ عوضی مهریه اش رابذل می کند که دراین مورد زوجه همیشه می تواند

به مابذل (آنچه بخشیده )رجوع کند(بهترین وکیل امورخانوادگی درمشهد۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

هبه ی معوض آن است که زوجه درمقابل عوض مهریه اش را ببخشد مثلا زوج با طلاق موافقت نماید.

دراینصورت اگرعوض داده شده باشد طبق ماده ی ۸۰۳قانون مدنی هبه قابل رجوع نیست

ولی اگر هبه درمقابل طلاق باشد درصورتی که زوجه دردوران عده به مهریه رجوع کند زوج هم می تواند

به زوجیت رجوع کند وطلاق ازبائن به رجعی تبدیل می گردد.(وکیل پایه یک دادگستری۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

بهترین وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

درابراءذمه ی زوج رانسبت به مهریه ساقط می کند واورا بری الذمه می نماید.ابراءنوعی اسقاط دین به شمار می رود

واساسا قابل رجوع نیست زیرا یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد.

اصولا اگرمهریه دین باشد مشمول ابراءخواهدشد که این امربه صراحت درماده ی ۲۸۹قانون مدنی به آن اشاره شده است

که بیان می دارد:ابراءعبارت است ازاینکه دائن ازحق خود به اختیار صرفنظر کند ابراءدرخصوص دیون قابل تحقق است

بنابراین اگرزوجه تمام یابخشی ازمهریه را به زوج ببخشددیگر امکان رجوع برای وی وجودندارد.

نکته ی حائز اهمیت آن است که برای دریافت،ابراءویاهبه ی مهریه نیازی به اجازه ی پدرزوجه نیست

ولی معمولا دفاتر اسنادرسمی اصراری دراین مورد دارند که که یکی از نزدیکان درجه ی اول زوجه دردفترخانه حضور داشته باشد.

 

بهترین وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

مدارکی که برای بخشیدن مهریه نیازمی باشد سندازدواج،مدارک شناسایی وحضور دردفتر اسنادرسمی می باشد وزوجه ای که درصحت وسلامت کامل عقلی وجسمی باشد.

لازم به ذکر است متن این اسناد به صورت آماده دردفاتر اسنادرسمی وجود دارد وآنچه مهم است این است که نوع سند که ابراءاست یااقرار به دریافت مهریه باید مشخص گردد.(وکیل خوب خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

بهترین وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

برای راهنمایی ومشاوره ی بیشتر درخصوص موضوع ویاپیگیری پرونده دراین رابطه بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004