بهترین وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

 

بخشیدن مهریه

دربرخی موارد پس ازمدتی اززندگی زوجه تصمیم به بخشیدن مهریه ی خود به زوج می نماید که این حالت ممکن است

به علت طلاق باشد ویااینکه زوجین تمایل به ادامه ی زندگی مشترک دارند

ولی زوجه بامیل ورضایت خود خواهان بخشیدن مهریه ی خود می باشد.(بهترین وکیل طلاق توافقی درمشهد09153104004)

 

بهترین وکیل مهریه در مشهد 09153104004

 

سوالی که دراینجا پیش می آید آن است که اگر زوجه مهریه خودرا به زوج ببخشدآیاامکان رجوع دارد؟

به عبارتی دیگر آیا می تواند آن را اززوجه پس بگیرد؟

درپاسخ به این پرسش بایدگفت به طورکلی برای بخشیدن مهریه3حالت متصور است:

1-هبه ی غیرمعوض2-هبه ی معوض3-ابراء

درهبه ی غیرمعوض زن بدون هیچ عوضی مهریه اش رابذل می کند که دراین مورد زوجه همیشه می تواند

به مابذل (آنچه بخشیده )رجوع کند(بهترین وکیل امورخانوادگی درمشهد09153104004)

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

هبه ی معوض آن است که زوجه درمقابل عوض مهریه اش را ببخشد مثلا زوج با طلاق موافقت نماید.

دراینصورت اگرعوض داده شده باشد طبق ماده ی 803قانون مدنی هبه قابل رجوع نیست

ولی اگر هبه درمقابل طلاق باشد درصورتی که زوجه دردوران عده به مهریه رجوع کند زوج هم می تواند

به زوجیت رجوع کند وطلاق ازبائن به رجعی تبدیل می گردد.(وکیل پایه یک دادگستری09153104004)

 

بهترین وکیل مهریه در مشهد 09153104004

 

درابراءذمه ی زوج رانسبت به مهریه ساقط می کند واورا بری الذمه می نماید.ابراءنوعی اسقاط دین به شمار می رود

واساسا قابل رجوع نیست زیرا یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد.

اصولا اگرمهریه دین باشد مشمول ابراءخواهدشد که این امربه صراحت درماده ی 289قانون مدنی به آن اشاره شده است

که بیان می دارد:ابراءعبارت است ازاینکه دائن ازحق خود به اختیار صرفنظر کند ابراءدرخصوص دیون قابل تحقق است

بنابراین اگرزوجه تمام یابخشی ازمهریه را به زوج ببخشددیگر امکان رجوع برای وی وجودندارد.

نکته ی حائز اهمیت آن است که برای دریافت،ابراءویاهبه ی مهریه نیازی به اجازه ی پدرزوجه نیست

ولی معمولا دفاتر اسنادرسمی اصراری دراین مورد دارند که که یکی از نزدیکان درجه ی اول زوجه دردفترخانه حضور داشته باشد.

 

بهترین وکیل مهریه در مشهد 09153104004

 

مدارکی که برای بخشیدن مهریه نیازمی باشد سندازدواج،مدارک شناسایی وحضور دردفتر اسنادرسمی می باشد وزوجه ای که درصحت وسلامت کامل عقلی وجسمی باشد.

لازم به ذکر است متن این اسناد به صورت آماده دردفاتر اسنادرسمی وجود دارد وآنچه مهم است این است که نوع سند که ابراءاست یااقرار به دریافت مهریه باید مشخص گردد.(وکیل خوب خانواده در مشهد 09153104004)

 

بهترین وکیل مهریه در مشهد 09153104004

 

برای راهنمایی ومشاوره ی بیشتر درخصوص موضوع ویاپیگیری پرونده دراین رابطه بااین شماره تماس بگیرید.

09153104004