بهترین وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

 

مهریه در حالات مختلف (شرایط مهریه) 

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه می باشد که به مجرد عقدمالک آن می شود ودرصورت عندالمطالبه بودن می تواند هرزمانی که خواست آن را ازروح مطالبه نماید.دراین مطلب سعی داریم به اختصار درمورد مهریه درشرایط مختلف وشروطی که می توان درعقد نکاح گنجاند توضیح دهیم.

درصورتی که زوجین قبل از عقد میزان مهریه را مشخص کرده باشند اگراین ازدواج منجر به جدایی(طلاق)گردد۲حالت پیش می آید:۱-درصورت نزدیکی کل مهریه زوجه تعلق می گیرد.۲-درصورت عدم نزدیکی نصف مهریه به زوجه تعلق می گیرد.

 

بهترین وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

اگر عقد نکاح فسخ گردد۲حالت را می توان تصورکرد:

۱-درصورت نزدیکی کل از آن زوج می باشد۲-درصورت عدم نزدیکی ۲حالت پیش می آید

۱-۲دلیل فسخ عنن باشد نصف مهریه         ۲-۲دلیل فسخ غیر عنن باشد کل مهریه از آن زوجه می باشد.

اگر عقد نکاح منعقدگردد وسپس زوج فوت نماید نیز۲حالت پیش می آید:

۱-درصورت نزدیکی کل مهریه     ۲-درصورت عدم نزدیکی کل مهریه

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

حال اگر درعقد نکاح میزان مهریه مشخص نشده باشد نیز این ۳حالت مورد بررسی قرار می گیرد.

درطلاق:۱-درصورت نزدیکی مهرالمثل -۲-درصورت عدم نزدیکی نزدیکی مهر المتعه

درفسخ:۱-درصورت نزدیکی مهرالمثل ۲-درصورت عدم نزدیکی زوجه مهریه ندارد

درفوت:۱-درصورت نزدیکی مهر المثل ۲-درصورت عدم نزدیکی به زوجه مهریه ای تعلق نمی گیرد.

سوال:درعقدنکاح چه شروط ضمن عقدی را می توان گنجاند؟وچه شروطی عقد راباطل می کند؟

پاسخ:درپاسخ به این پرسش چند شرط مهم را درنکاح ومهریه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱-شرط خیار:درنکاح شرط خیار باطل است ولی عقد نکاح صحیح است

درمهریه عقد دائم باشد شرط وعقد ومهریه صحیح است.درعقد موقت شرط باطل ولی عقد ومهرصحیح است.

بدین مفهوم که شرط خیار فقط نسبت  به مهرصحیح است اگرنکاح موقت نباشد.

۲-شرط عدم مهر:نکاح دائم باشد شرط وعقد صحیح است ولی اگر نکاح موقت باشد شرط وعقد باطل است.

۳-شرط تعیین مهر توسط زوج ویازوجه یاثالث:

 

بهترین وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

نکاح دائم باشد شرط وعقدصحیح است ولی نکاح موقت باشد شرط وعقد باطل است.

۴-شرط ریاست زن درخانواده:درهرصورت شرط باطل ولی عقدصحیح است.

۵-شرط نفقه برای زن:

نکاح دائم باشد شرط باطل (بی فایده)ولی عقد صحیح است ونکاح موقت باشد شرط وعقدصحیح است.

۶-شرط بطلان یا انفساخ نکاح درصورت عدم تا دیه مهر درمدت معین:درهرحال شرط باطل و ولی عقد ومهر صحیح است.

 

بهترین وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۷-شرط توارث برای زن :

نکاح دائم باشد شرط باطل ولی عقد صحیح است نکاح موقت باشد شرط باطل(غیرمقدور)وعقدصحیح است.

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تماس 09156024004