بهترین وکیل نفقه در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل نفقه در مشهد

سایر مواد قانون مدنی در خصوص نفقه عبارتند از :

ماده۱۱۰۶- در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .
ماده۱۱۰۸- هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده۱۱۰۹- نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اينصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .

ماده۱۱۱۰- در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماده۱۱۱۱- زن ميتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اينصورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده۱۱۱۲- اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده۱۱۱۳- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده۱۱۱۵- اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
فصل سوم قانون مدنی – در الزام به انفاق

ماده۱۱۹۵- احكام نفقه زوجه همانست كه بموجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر ميشود.
ماده۱۱۹۶- در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.
ماده۱۱۹۷- كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد.
ماده۱۱۹۸- كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده۱۱۹۹- نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است . هر گاه مادر هم زنده و يا قدر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد بحصه متساوي تاديه كنند.
ماده۱۲۰۰- نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است .

ماده۱۲۰۱- هر گاه يكنفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور بحصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساويا” تاديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساويا” بدهند.
ماده۱۲۰۲- اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود.

ماده۱۲۰۳- در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
ماده۱۲۰۴- نفقه اقارب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت بقدر رفع حاجب با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق .
ماده۱۲۰۵- در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه مي تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختيار آنها يا متكفلين مخارج قرار دهد در صورتي كه اموال منفق در اختيار نباشد مادر يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه آنها را بعنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف يا غايب مطالبه كند. ( اصلاحي منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۱۹۱۶ بتاريخ ۲/۱۱/۶۴ )
ماده۱۲۰۶- زوجه در هر حال ميتواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه ميتوانند مطالبه نفقه نمايند.

 

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد در مورد نفقه با موسسه ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم ، لطفا مکالمه کوتاه در حد ۱ دقیقه یا ۱ سوال باشد / سپاس

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

نفقه چیست

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و مناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی که شوهر ملزم به تهیه آنها می باشد.

آنچه شوهر برای زن به عنوان نفقه میدهد باید به طور متعارف باشد، یعنی آنگونه که عرف زمان و مکان آن را لازم بداند، همچنان که در نوغ و جنس و مقدار نفقه باید رعایت وضعیت اجتماعی زن لحاظ شود. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میدارد هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وضایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. در صورتی که زن تکمین ننماید، یعنی یکی از تکالیفی را که در اثر زناشوئی عهده دار است انجام ندهد ناشزه میگردد.

بهترین وکیل نفقه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

در صورتی که زن با ارائه قباله نکاحیه از دادگاه درخواست نفقه مدت معینی از زمان گذشته را از شود، نماید، شوهر ملزم به تادیه آن است. مگر اینکه یکی از دوام را ثابت کند :

۱- شوهر ثابت کند که نفقه در مدت مورد مطلبه تادیه گرده است. مانند آنکه شوهر ثابت نماید که زن در خانه او زنگدانی میکرده. ظاهر این امر حاکی از پرداخت نفقه از طرف شوهر به زن می باشد.

۲- شوهر ثابت نماید که زن بعضی از وظایف زناشوئی را انجام نداده است و ناشزه است. مانند آنکه ثابت نماید که زن منزل شوهر را ترک کرده و به خانه خویشان و یا دوستان خود رفته و بدون اجازه در روز از خانه خارج میشده است، چنانچه شوهر نتواند یکی از دوام بالا را ثابت کندريا، دادگاه بوسیله کارشناس مقدار نفقه را معین نموده و حکم به تادیه آن میدهد.

وکیل نفقه در مشهد

 

نفقه زوجه

نفقه گذشته زوجه > دین حقوقی و قانونی است. منفق هم مدیون و هم مسئول است.
نفقه آینده زوجه > دین حقوقی و قانونی است. منفق هم من مدیون و هم مسئول است.

نفقه اقارب

نفقه گذشته اقارب> دین طبیعی است. منفق مدیون است ولی مسئولیتی به نفقه گذشته اقارب ندارد.
نفقه آینده اقارب> دین حقوقی و قانونی است. منفق هم مدیون و هم مسئول است.

ضمان از نفقه اقارب

نفقه آینده اقارب :دین است که موجود نیست، ولی سبب آن (پیوند نسبی) وجود دارد لذا ضمان از آن صحیح است.
نفقه گذشته اقارب : دین طبیعی است و به عقیده مرحوم کاتوزیان ضمان از دین طبیعی صحیح است.

نفقه زن

نفقه زن از حیث استطاعت و فقر مرد > واجب مطلق است.
نفقه زن از حیث تمکين زن > واجب مشروط است.

نکته:  نفقه زن در عقد دائم با شوهر است و شرط خلاف آن نامشروع و باطل است.

نکته:  اسقاط حق ریاست شوهر بر خانواده نامشروع و باطل است.

نکته:  اثبات نشوز زن با مرد میباشد.

نکته: نفقه فرزند متولد از زنا با زانی است. مادر می‌تواند علیه زانی در دادگاه صالح اقامه دعوا کند.

نکته:  معیار تعیین نفقه وضع زن در خانواده تشکیل شده او و شوهر است، نه خانواده پدری زن.

نکته:  بین ابوین و طفل نامشروع> حضانت و ولایت و نفقه، باقی است.

نکته:  مالی که به زن برای نفقه داده می‌شود اگر با انتفاع از بین برود، ملک اوست. و اگر از بین نرود مثل :خانه و وسایل و اثاث البیت، زن تنها اذن در انتفاع دارد.

سخنان بزرگان:
هر جا که قانون پایان می پذیرد، استبداد از آنجا آغاز می شود. ( ویلیام شکسپیر)

سخن بزرگان:
یک ساعت عدالت، از یک سال عبادت بهتر است. (پیامبر اسلام)

2 دیدگاه دربارهٔ «بهترین وکیل نفقه در مشهد»

  1. بازتاب: مشاوره رایگان در مورد "نفقه" با وکیل خوب مشهد 09153104004

  2. بازتاب: وکیل خوب نفقه در مشهد - 09153104004 - وکیل خانواده در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004