بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

 

ورشکستگی به تقصیر

طبق ماده ی ۴۱۲قانون تجارت:”ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی درنتیجه ی توقف از تادیه ی وجوهی که برعهده ی اوست حاصل می شود.

“یکی از انواع ورشکستگی که درقانون بدان اشاره شده است ورشکستگی به تقصیر می باشد که دراین مطلب به اختصار درمورد آن توضیح خواهیم داد.

درقانون تجارت موارد ورشکستگی به تقصیردرماده ی ۵۴۱بیان شده است که تاجر درموارد زیر ورشکسته به -تقصیر اعلان می شود

 

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۱-درصورتی که محقق شود مخارج شخصی یامخارج خانه ی مشارالیه درایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

۲-درصورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه ی خود مبالغ صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

۳-اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تراز مظنه ی روز کرده باشد

یااگربه همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کاربرده تاتحصیل وجهی نماید اعم ازاینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگرباشد.

۴-اگریکی از طلبکارها را پس ازتاریخ توقف برسایرین ترجیح داده وطلب اورا پرداخته باشد.

 

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

دراین نوع ورشکستگی تاجر به وظایف خودعمل نکرده واز این طریق ضرری به سایر افراد وارد کرده است

ومجازات ۶ماه تا۳سال حبس تادیبی درنظرگرفته است.هم چنین درماده ی ۱۱۱لایحه ی اصلاح قانون تجارت مجازات تبعی نیز درنظرگرفته است.

 

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

علاوه براین موارد درماده ی ۵۴۲قانون تجارت قانون گذار مواردی اعلام کرده است که درصورت انجام کارهای زیر”ممکن”است

ورشکسته به تقصیر اعلام شود واین مواردعبارتنداز:

۱-تاجر به حساب دیگری وبدون آنکه درمقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر

به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

 

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

۲-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده ومطابق ماده ی ۴۱۳این قانون رفتارنکرده باشد.

۳-تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده ویادفاتر اوناقص یا بی ترتیب باشد.

۴-تاجردرصورت دارایی،وضعیت حقوقی خود را اعم ازقروض ومطالبات به طورصریح معین نکرده باشد.

لازم به ذکر است تعددعنصر ماده ی بزه،موجب تعددبزه ورشکستگی نخواهدشد که این امر

دررای هیات عمومی دیوانعالی کشور طی حکم به شماره۲۷۱۳۲۵۷۵(۲۰/۶/۱۳۳۶)مورد اشاره قرارگرفته است:

“اگرعلت ورشکستگی دوفقره تخلف ازمواد۵۴۲-۵۴۱قانون تجارت باشد دادگاه نباید هرکدام راجرم مستقلی فرض کرده

واحکام متعدد برآن جاری نماید زیرا درشکستگی به تقصیریک جرم است منتهی علت آن دوتخلف می باشد.”

علاوه برقانون تجارت درقانون مجازات نیز برای این عمل مجازاتی درنظرگرفته شده است.ماده ی ۶۷۱قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

“مجازات ورشکسته به تقصیر از۶ماه تا ۲سال حبس است.”

 

 

برای راهنمایی ومشاوره بیشتر دراین خصوص بااین شماره تماس بگیرید

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

تماس 09156024004