بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

 

ورشکستگی

یکی از انواع ورشکستگی که در ماده ی 549قانون تجارت به آن اشاره شده است ورشکستگی به تقلب می باشد

که تعریفی از آن درقانون ارائه نشده است بلکه مصادیق آن بیان شده است که عبارتنداز:

1-تاجر دفاتر تجارتی خودرا مفقود کرده باشد

2-تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد

3-تاجر ازطریق مواضعه ومعاملات صوری اموال خود یاشرکت را ازبین ببرد.

 

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد 09153104004

 

درورشکستگی به تقلب تاجر در صدد آن است تامقداری از اموال ودارایی خودراازبین ببرد

به همین دلیل مبتنی برسوءنیت است وباید مجازات گردد.

مجازات ورشکسته به تقلب طبق قانون مجازات اسلامی ماده ی 670ازیک تاپنج سال حبس داردوعلاوه

بر این مجازات اصلی،مجازات تبعی نیزدارد که بین2تا3سال بسته به میزان مجازات ازحقوق اجتماعی محروم خواهندشد.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

مصادیق محرومیت ازحقوق اجتماعی عبارتنداز:انفصال ازخدمت،منع اشتغال به شغل یاکارمعین،

منع داشتن دسته چک یاصدوراسنادرسمی.که دادگاه صادرکننده ی حکم ضمن صدورحکم ورشکستگی به تقلب باید این مجازات ها را نیز اعمال نماید.

 

رای وحدت رو به شماره261(31/1/1330)

“موضوع ماده ی 549قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته باسوءنیت دارایی خود رامخفی نماید

وتنهاننوشتن قسمتی ازدارایی درصورت دارایی خود،ملازمه بامخفی نمودن مال مقرون به سوءنیت ندارد

ممکن است خودداری ازمعرفی آن به اغراض وجهات دیگری باشد بنابراین دادگاه باید ازجهت اینکه آن قسمت

ازدارایی خود به منظور مخفی داشتن جزءصورت نیاورده یابه منظوربوده رسیدگی واعمال نظرنموده وسپس حکم مقتضی صادرنماید.

 

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد 09153104004

 

رای شعبه 12دیوانعالی کشورمورخه7/2/1344

“لازمه تحقق بزه ورشکستگی به تقلب ارتکاب تاجر به یک رشته اعمال متقلبانه است که مجموعا کلاهبرداری نامیده می شود.جرم ورشکستگی به تقلب ازجرم کلاهبرداری نیست.

 

 

برای راهنمایی ومشاوره بیششتر درخصوص موضوع بااین شماره تماس بگیرید

0915310400ََ4