بهترین وکیل چک در مشهد

بهترین وکیل وصول چک در مشهد

بهترین وکیل چک در مشهد

 

مدت طرح دعوی علیه صادرکننده ی چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد

یا به دیگری واگذار می کند.طبق قانون صدور چک.دستور پرداخت وجه چک فقط باید به بانک باشد.

سوال :دارند ی چک تاچه تاریخی می تواند علیه صادرکننده چک طرح دعوی کند؟

 

بهترین وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

درپاسخ به این سوال بایدگفت تازمانی که چک از امتیازات قانون تجارت استفاده می کند می تواند

علیه صادرکننده مستند به چک به عنوان سندتجاری طرح دعوی کند وهم درصورت تقاضای تامین خواسته

از پرداخت خسارت احتمالی معاف باشد وهم خسارت تاخیر تادیه را باتوجه به تبصره ی الحاقی

به ماده ی ۲قانون صدور چک ازتاریخ چک مطالبه کند ونه براساس ماده ی ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

شرط استحقاق دارنده به استفاده از مزایای فوق آن است که دارنده ظرف مهلت قانونی

به بانک محال علیه رجوع کند وظرف ۵سال از تاریخ صدور گواهی عدم موجودی طرح دعوی کند.

دلیل تکلیف دارنده به رجوع به بانک ظرف یکسال این است که چک مشابه برات به رویت است

واز جهات عدیده از مقررات قانون تجارت راجع به برات تبعیت می کند که این امر

درماده ی ۳۱۴قانون تجارت به آن اشاره شده است وهم چنین ماده ی ۲۷۴قانون تجارت.

 

بهترین وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

ماده ی ۳۱۴:”صدورچک ولواینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست

لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده وظهر نویس ها واعتراض واقامه ی دعوی وضمان ومفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهدشد .”

 

ماده ی ۲۷۴:”نسبت به برواتی که وجه آن باید درایران به رویت یا به وعده ازرویت تادیه شود……..

دارنده ی برات مکلف است پرداخت یاقبولی آن راظرف یکسال ازتاریخ برات مطالبه نماید

والا حق رجوع به ظهرنویس هاراندارد؛ هرگاه دارنده ی چک ظرف این مدت به بانک مراجعه نکند

وگواهی عدم یاکسر موجودی نگیرد دیگرسند او عنوان چک ندارد وبنابراین هم باید خسارت احتمالی بدهد

وهم خسارت تاخیر برای او باتوجه به ماده ی ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی موردحکم قرار گیرد ونه تبصره الحاقی به ماده ی ۲قانون صدورچک.

 

بهترین وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

درفرضی دیگر نیزدارنده ی چک نمی تواند ازمزایای مزبور استفاده کندوآن زمانی است

که دارنده ظرف یکسال به بانک رجوع کرده ولی ظرف ۵سال طبق ماده ی ۳۱۸قانون تجارت طرح دعوی نکرده باشد

دراین فرض هم دارنده برای آن که بتواند قرار تامین خواسته را از دادگاه مطالبه نمایدبایدخسارت احتمالی پرداخت کند

وخسارت تاخیر تادیه برای او ازتاریخ مطالبه احتساب می گردد ونه از تاریخ چک.طبق قانون آیین دادرسی مدنی

تنها زمانی که دعوی مستند به سندرسمی باشد نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست.

 

بهترین وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

بنابراین دارندگان چک باید توجه نمایند که طبق قانون ودرمواعدی که مشخص گردیده برای دریافت

وجه چک به بانک مراجعه نمایند یعنی درزمانی که چک ارزش سندرسمی رادارد زیرا اگر مواعد

مذکور بگذرد چک سندرسمی نمی باشد.بدین مفهوم که ارزش واعتباری نخواهد داشت

که دراین مسیر می توان ازیک وکیل مجرب درزمینه ی چک نیز کمک گرفت.

 

بهترین وکیل چک در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

ماده ی ۳۱۸:”دعاوی راجع به برات فته ی طلب وچک پس از انقضای ۵سال ازتاریخ صدور اعتراض نامه ویاآخرین تعقیب قضایی درمحاکم مسموع نخواهدبود.”

1 دیدگاه دربارهٔ «بهترین وکیل چک در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل چک در مشهد - 09153104004 - وکیل خوب حقوقی در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004