بهترین وکیل چک در مشهد

بهترین وکیل وصول چک در مشهد

بهترین وکیل چک در مشهد

 

مدت طرح دعوی علیه صادرکننده ی چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد

یا به دیگری واگذار می کند.طبق قانون صدور چک.دستور پرداخت وجه چک فقط باید به بانک باشد.

سوال :دارند ی چک تاچه تاریخی می تواند علیه صادرکننده چک طرح دعوی کند؟

 

بهترین وکیل چک در مشهد 09153104004

 

درپاسخ به این سوال بایدگفت تازمانی که چک از امتیازات قانون تجارت استفاده می کند می تواند

علیه صادرکننده مستند به چک به عنوان سندتجاری طرح دعوی کند وهم درصورت تقاضای تامین خواسته

از پرداخت خسارت احتمالی معاف باشد وهم خسارت تاخیر تادیه را باتوجه به تبصره ی الحاقی

به ماده ی 2قانون صدور چک ازتاریخ چک مطالبه کند ونه براساس ماده ی 522قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه.

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

شرط استحقاق دارنده به استفاده از مزایای فوق آن است که دارنده ظرف مهلت قانونی

به بانک محال علیه رجوع کند وظرف 5سال از تاریخ صدور گواهی عدم موجودی طرح دعوی کند.

دلیل تکلیف دارنده به رجوع به بانک ظرف یکسال این است که چک مشابه برات به رویت است

واز جهات عدیده از مقررات قانون تجارت راجع به برات تبعیت می کند که این امر

درماده ی 314قانون تجارت به آن اشاره شده است وهم چنین ماده ی 274قانون تجارت.

 

بهترین وکیل چک در مشهد 09153104004

 

ماده ی 314:”صدورچک ولواینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست

لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده وظهر نویس ها واعتراض واقامه ی دعوی وضمان ومفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهدشد .”

 

ماده ی 274:”نسبت به برواتی که وجه آن باید درایران به رویت یا به وعده ازرویت تادیه شود……..

دارنده ی برات مکلف است پرداخت یاقبولی آن راظرف یکسال ازتاریخ برات مطالبه نماید

والا حق رجوع به ظهرنویس هاراندارد؛ هرگاه دارنده ی چک ظرف این مدت به بانک مراجعه نکند

وگواهی عدم یاکسر موجودی نگیرد دیگرسند او عنوان چک ندارد وبنابراین هم باید خسارت احتمالی بدهد

وهم خسارت تاخیر برای او باتوجه به ماده ی 522قانون آیین دادرسی مدنی موردحکم قرار گیرد ونه تبصره الحاقی به ماده ی 2قانون صدورچک.

 

بهترین وکیل چک در مشهد 09153104004

 

درفرضی دیگر نیزدارنده ی چک نمی تواند ازمزایای مزبور استفاده کندوآن زمانی است

که دارنده ظرف یکسال به بانک رجوع کرده ولی ظرف 5سال طبق ماده ی 318قانون تجارت طرح دعوی نکرده باشد

دراین فرض هم دارنده برای آن که بتواند قرار تامین خواسته را از دادگاه مطالبه نمایدبایدخسارت احتمالی پرداخت کند

وخسارت تاخیر تادیه برای او ازتاریخ مطالبه احتساب می گردد ونه از تاریخ چک.طبق قانون آیین دادرسی مدنی

تنها زمانی که دعوی مستند به سندرسمی باشد نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست.

 

بهترین وکیل چک در مشهد 09153104004

 

بنابراین دارندگان چک باید توجه نمایند که طبق قانون ودرمواعدی که مشخص گردیده برای دریافت

وجه چک به بانک مراجعه نمایند یعنی درزمانی که چک ارزش سندرسمی رادارد زیرا اگر مواعد

مذکور بگذرد چک سندرسمی نمی باشد.بدین مفهوم که ارزش واعتباری نخواهد داشت

که دراین مسیر می توان ازیک وکیل مجرب درزمینه ی چک نیز کمک گرفت.

 

بهترین وکیل چک در مشهد 09153104004

ماده ی 318:”دعاوی راجع به برات فته ی طلب وچک پس از انقضای 5سال ازتاریخ صدور اعتراض نامه ویاآخرین تعقیب قضایی درمحاکم مسموع نخواهدبود.”