بهترین وکیل کیفری در ایران

بهترین وکیل کیفری در ایران

بهترین وکیل کیفری در ایران

 

بهترین وکیل کیفری در ایران

علل رافع مسئولیت کیفری

اجبار و اکراه

علل رافع مسؤولیت کیفری کیفیتی شخصی و درونی هستند که باعث غیر قابل انتساب بودن جرم به مرتکب می شوند.
عمل جرم هست ولی فرد مجازات نمی شود.
به شخص مرتکب مربوط می‌شوند.
مسئولیت معاون و شریک جرم همچنان باقی می ماند.
مسئولیت مدنی هم باقی می ماند.

وکیل کیفری در مشهد

علل رافع مسئولیت کیفری

عمل جرم می باشد ولی قابل انتساب به شخص نیست.
مسوولیت کیفری نیست ولی مسئولیت مدنی باقی می ماند. “بهترین وکیل در مشهد”
شخصی و درونی است.
مربوط به شخص مرتکب است و شامل معاون و شریک نمی شود.

 

بهترین وکیل کیفری در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

https://lawyermashhad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-9/

علل رافع مسئولیت کیفری (یا جهات مانع انتساب)

١- علل تام
٢- علل نسبی

١- علل تام :
+ صغر ( عدم بلوغ)
+ جنون
+ اجبار و اکراه

٢- علل نسبی :
+ خواب
+ اشتباه
+ مستی

* وکیل پایه یک خوب در مشهد در این مطلب به یکی از علل رافع مسئولیت کیفری ‘اجبار و اکراه’ می‌پردازد.

انواع اجبار و اکراه

اجبار مادی : اجبار به معنا اخص، روی جسم فرد اثر می گذارد.

اجبار معنوی : اکراه، روان مرتکب تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اجبار مادی :
١- منشأ درونی
٢- منشأ بیرونی

اجبار معنوی (اکراه) :
١- منشأ درونی
٢- منشا بیرونی

اجبار معنوی با منشا درونی 

جزو عوامل رافع مسئولیت کیفری نیست.

اجبار معنوی با منشأ بیرونی 

٢ موقعیت دارد:
١- تهدید
٢- تحریک پذیری

شرایط تهدید

+ غیرقابل مقاومت بوده
+ مستقیم و قریب‌الوقوع
+ موجب سلب کامل اراده
+ نامشروع باشد

 

بهترین وکیل کیفری در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

شرایط اجبار به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری

١- غیر قابل مقاومت بودن اجبار
٢- فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور
٣- غیرقابل پیش بینی بودن اجبار
“وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* اکراه تنها در یک مورد مجوز ارتکاب جرم نیست و آن قتل می باشد.

 

وکیل جرایم کیفری در مشهد

 

مجازات اکراه کننده و اجبار کننده

۱- تعزیرات : اجبار کننده (اکراه کننده) به مجازات فاعل جرم محکوم می شود.

٢- حدود
+ زنا : قتل زانو اکراه کننده. “وکیل زنا در مشهد ”
٢- شرب خمر : حد به کسی که مختار یا غیر مکره بوده. “وکیل شرب خمر در مشهد”
٣- سرقت : سارق نباید با تهدید و اجبار وادار به سرقت شده باشد. “وکیل سرقت در مشهد”

٣- قصاص
اکراه مجوز قتل نیست، مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده حبس ابد می شود.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

نکات اکراه و اجبار

اجبار و اکراهی رافع مسئولیت کیفری است که عادتا قابل تحمل نباشد. “وکیل کیفری در مشهد”

اجبار > کسی دیگری را وادار کند که بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید.

اکراه >وادار کردن بر عمل یا ترک عملی که شخص از آن کراهت دارد.
و منشاء این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان، مال، ناموس، مکره است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

اکراه : فقدان رضا
اجبار : فقدان قصد و رضا

در جرایم غیر عمدی نیز اجبار مادی بیرونی قابل تحقق است.

زندانبانی که توسط زندانی ها محبوس شده و نتوانسته به تکلیف قانونی خود عمل کند دارای اجبار مادی خارجی از موارد رافع مسوولیت کیفری است.” وکیل زندانیان در مشهد”

یک نظامی به علت ارتکاب قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در رانندگی در مدت یک ماه در بازداشت و به پادگان نرفته، معاف از مجازات به علت اجبار مادی با منشا خارجی بوده.

 علل رافع مسئولیت کیفری

مثال ها اجبار مادی با منشاء درونی

نظامی که بر اثر بیماری در محل ماموریت خود حاضر نمی شود. “وکیل نظامیان در مشهد”

نظامی که بر اثر خستگی مفرط در حین نگهبانی مغلوب خواب گردد.

مسافر قطاری که تحت تاثیر بیماری به خواب رفته نتواند در ایستگاه معینی پیاده شود. “وکیل پایه یک مشهد

اجبار معنوی موثری که از فاعل رفع مسوولیت می‌کند، همان اراده می باشد.

سلب اراده در تمام جرایم، اعم از عمدی یا خطایی یا خلافی

* اجبار معنوی درونی: میل شدید به انتقام جویی،تعصب خاص خانوادگی، هیجان درونی که این موارد سالب مسئولیت کیفری نیست.” وکیل کیفری در مشهد

اجبار معنوی درونی، رافع مسئولیت نیست فقط در تعیین مجازات ممکن است موثر باشد (انگیزه شرافتمندانه) “زندان وکیل خوب در مشهد”

الجا : اجبار یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری، یعنی اکراهی که به حد اجبار برسد.

* مشاوره با موسسه حقوقی و داوری حق بصورت تلفنی و حضوری و با بهترین وکلای پایه یک دادگستری در مشهد با شماره موجود در سایت تماس بگیرید.

تماس 09156024004