شما می توانید با مشاوره و وکالت به گروه تخصصی ما در مورد تصادفات رانندگی و حوادث حین انجام کار و مواردیکه نیاز به پرداخت دیه توسط اداره بیمه می باشد حتی در مواردیکه عابرپیاده مقصر هم هستید نسبت به اخذ دیه از بیمه اقدام نمایید