تخلفات انتظامی قضات

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

تخلفات انتظامی قضات

به موجب اصل ۱۶۴قانون اساسی نمی توان قاضی را از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه وثبوت جرم یاتخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یادائم منفصل کرد.این اصل موید مصونیت شغلی قضات است به این معنا که قضات درصورت تخلف ،مراحل تعقیب ومحاکمه ومجازات آنها تشریفات خاصی دارد.

 

اما چه تخلفاتی انتظامی ازسوی قضات برای آنان مجازات دارد؟ دراین مطلب به مهم ترین تخلفات قضات درحیطه ی کاری آنها خواهیم پرداخت:

۱-دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی

۲-صدور دستور متعارض ومبهم وکلی

۳-صدور قرار کفالت،وثیقه بدون مشخص کردن مبلغ

۴-صدور قرارهای تامین نامتناسب

۵-عدم پذیرش کفیل ووثیقه درقرارهای تامین

۶-دستورنگهداری متهم دربازداشتگاه غیرقانونی پس ازصدور قرارهای تامین منجر به بازداشت

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

۷-بازداشت غیرقانونی

۸-عدم ثبت پرونده ها دردادسرا تامرحله ی صدور قرارنهایی

۹-عدم تمدید قراربازداشت موقت در مواعدقانونی

۱۰-عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تامین توسط دادگاه

۱۱-عدم توجه به صلاحیت محلی وذاتی

۱۲-عدم ذکرمدت درقرار بازداشت موقت

۱۳-عدم قید مشخصات پرونده درصورتجلسه

۱۴-آزادی متهم بدون اظهارنظر درتحقیقات مقدماتی

۱۵-استفاده ازالفاظ زائد وغیرمتعارف در قرارها وآرا

۱۶-استفاده ی بی رویه ازفرم درتصمیمات نهایی به خصوص دردادسرا

۱۷-عدم اتخاذ تصمیم درمواعدقانونی

۱۸-عدم اظهارنظر نسبت به بعضی متهمین در پرونده های کیفری

۱۹-عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات وادوات جرم

۲۰-نگهداری آلات وادوات جرم درمکان های نامتناسب

۲۱-اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیق

۲۲-صدورتامین کیفری جدید برای متهم بدون تعیین تکلیف قرارقبلی

۲۳-ناخوانا بودن دستورات قضایی

۲۴-صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یارسیدگی

۲۵-انجام اقدامات خارج از چارچوب مفادنیابت

۲۶-صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع

۲۷-وجود اغلاط املایی وانشائی در رای

۲۸-دستورات غیر حقوقی

۲۹-صدورحکم بااستناد به موارد غیرمرتبط

۳۰-صدورحکم خارج ازچارچوب کیفرخواست

۳۱-تشدیدحکم درمقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی

۳۲-صدوردستورات تلفنی

۳۳-فقدان امضا نماینده دادستان علیرغم ذکر حضوروی درصورتجلسات دادرسی دادگاه

۳۴-عدم ابلاغ نظریه ی کارشناسی به اصحاب دعوی

۳۵-برخورد تند وتوهین آمیز

۳۶-ارتباط غیر متعارف بااصحاب دعوی

۳۷-عدم توجه به مستندات

۳۸-عدم پذیرش وثبت لوایح

۳۹-دادنامه پرونده قبل از انشای رأی

۴۰-آمار سازی درسیستم مکانیزه

۴۱-صدور قرار نهایی در دادسرا بااستناد به عدم پیگیری شاکی

۴۲-بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

۴۳-کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام وثبت مجدد آن،باکلاسه ی جدید

۴۴-بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزای دادنامه

۴۵-عدم نظارت براجرای احکام شلاق،وصول جریمه

۴۶-عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی

۴۷-عدم توجه به امر قضاوت شده

۴۸-عدم توجه به مفاد اسنادرسمی

۴۹-تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر

۵۰-صدوررای توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه ی دادرسی

۵۱-وجودپرونده ی بلاتکلیف وعدم اتخاذ تصمیم درموعدمقرر

۵۲-افزایش خواسته بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی

۵۳-عدم پاسخگویی به ایرادات

۵۴-دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست

۵۵-قبول اعسار بدون رسیدگی

۵۶-رسیدگی توامان به دعوی اعسار بادعوی

۵۷-عدم دعوت ازنماینده ی بیمه در پرونده ی تصادفات

۵۸-دستور اجرای حکم بدون اخذ تامین دراحکام غیابی

۵۹-عدم ابطال تمبر دراموال غیر منقول براساس قیمت منطقه ای

۶۰-صدور آرای غیر مستدل

 

مجازات هایی که برای قضات درنظر گرفته اند:

توضیح کتبی بدون درج درسابقه خدمتی.توضیح کتبی بادرج درسابقه خدمتی.کسر حقوق ماهیانه تا یک سوم ازیک ماه تا۶ماه.کسرحقوق ماهانه تایک سوم از۶ماه تایکسال

 

بهترین وکیل خانواده در مشهد

وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل خوب مهریه در مشهد

بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

 

 

تماس 09156024004