تعلیق اجرای مجازات

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل خوب حقوقی در مشهد


تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات به معنای معلق کردن مجازات است و هدف از این تعلیق فرصت دادن به متهمانی است که در محیط زندان قرار بگیرند وازجنبه ی عمومی جرم به طور موقت تبرئه می شوند

قانون گذار در ماده ی ۴۶قانون مجازات اسلامی تعلیق مجازات و شرایط آن را بیان کرده است”درجرایم تعزیری درجه ی۸-۳دادگاه می تواند درصورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم ،اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را ازیک تاپنج سال معلق نماید.دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی،تقاضای تعلیق نماید.هم چنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات،درصورت دارابودن شرایط قانونی ازطریق دادستان یاقاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.”

 

لازم به ذکر است شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدورحکم یکسان هستند که در دو شکل ساده ومراقبتی می باشد.در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد درمدت تعیین شده به وسیله ی دادگاه مرتکب جرمی نشود و از نحوه ی رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

شکل مراقبتی علاوه بر شرایط شکل ساده،مرتکب متعهد می گردد دستورها وتدابیر مقرر شده به وسیله ی دادگاه را درمدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

لازم به ذکر است این معلق کردن مجازات تاثیری در حق مدعی خصوصی ندارد وحکم به پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا میشود.بدین مفهوم درصورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر وزیان داده باشد یادرمورد دیه تقاضا کند تعلیق اجرای مجازات تاثیری در این امر ندارد.اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تاپایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد،قصاص،دیه یا تعزیرتادرجه ی هفت شودپس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرارتعلیق را لغو ودستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند.

 

چه جرایمی مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی شوند؟

مطابق ماده ی ۴۷قانون مجازات اسلامی جرایم زیر قابل تعلیق و تعویق نیستند:

الف)جرایم علیه امنیت داخلی،خارجی کشور،خرابکاری در تاسیات آب،برق،گاز،نفت،مخابرات

ب)جرایم سازمان یافته،سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسید پاشی

پ)قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت باچاقو یاهرنوع اسلحه ی دیگر،جرایم علیه عفت عمومی،تشکیل یا اداره ی مراکز فساد وفحشا

ت)قاچاق عمده ی مواد مخدر یا روان گردان،مشروبات الکلی،سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث)تعزیر بدل ازقصاص نفس،معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج)جرایم اقتصادی باموضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال