تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

تغییرات در شناسنامه بعد از رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال ممکن است، اما باید توجه داشت که هر تغییری در شناسنامه نیازمند تایید و تصویب مراجع صالح و رعایت شرایط خاصی است. برخی از تغییرات معمول در شناسنامه عبارتند از:

 1. تغییر نام: اگر کسی می‌خواهد نام خود را تغییر دهد، باید به دلایل مشروع و مشخصی برای این تغییر دلیل بیان کند. ممکن است برخی از دلایل مشروع شامل تغییر دین، تغییر جنسیت، یا دیگر دلایل مشابه باشند. تصویب مراجع صالح نیز معمولاً لازم است.
 2. تغییر نام خانوادگی: اگر کسی قصد تغییر نام خانوادگی خود را دارد، نیاز به دلایل مشروع و تایید مراجع صالح دارد.
 3. تغییر سن: تغییر سن در شناسنامه معمولاً برای اصلاح اشتباه‌های درج سن انجام می‌شود. برای این کار نیاز به اسناد و مدارک مشخصی است.

در هر صورت، برای هر تغییر در شناسنامه، به اداره ثبت احوال مربوطه باید مراجعه کرد و مراحل و شرایط مربوط به تغییرات را اطلاع پیدا کرد.

 

تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

شناسنامه یک سند رسمی است که برای تایید هویت هر فرد ضروری است. سازمان ثبت احوال مرجع اصلی برای صدور شناسنامه‌ها در بسیاری از کشورها می‌باشد. اطلاعات معمولاً مندرج در یک شناسنامه شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، نام پدر و مادر هر فرد می‌باشد.

قانون مدنی بسیاری از کشورها مقررات مشخصی را در مورد نام خانوادگی افراد تعریف می‌کند. به عنوان مثال، بر اساس ماده ۹۹۷ قانون مدنی:

“هر کس، باید دارای نام خانوادگی باشد و اتخاذ نام‌های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.”

این ماده نشان می‌دهد که داشتن نام خانوادگی برای هر فرد الزامی است و نام‌های مخصوصی که می‌توانند برای افراد انتخاب شوند، محدود و مشخص هستند. علاوه بر این، تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال در برخی کشورها ممکن است مشخص کند که نام خانوادگی هر فرد نام خانوادگی پدر او خواهد بود.

با این حال، در برخی موارد، افراد ممکن است قصد تغییر نام خانوادگی خود را داشته باشند. برای انجام چنین تغییراتی، فرد باید شرایط مشخصی را رعایت کند و معمولاً نیاز به تصویب مراجع صالح دارد. این شرایط می‌توانند در قوانین مربوط به ثبت احوال و تغییرات در آن مشخص شده باشند. بنابراین، برای تغییر نام خانوادگی، فرد باید به اداره ثبت احوال محلی خود مراجعه کرده و مراحل و شرایط مورد نیاز را پیگیری کند.

 

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه چیست؟

شناسنامه یک سند رسمی است که برای تایید هویت هر فرد ضروری است. سازمان ثبت احوال مرجع اصلی برای صدور شناسنامه‌ها در بسیاری از کشورها می‌باشد. اطلاعات معمولاً مندرج در یک شناسنامه شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، نام پدر و مادر هر فرد می‌باشد.

قانون مدنی بسیاری از کشورها مقررات مشخصی را در مورد نام خانوادگی افراد تعریف می‌کند. به عنوان مثال، بر اساس ماده ۹۹۷ قانون مدنی:

“هر کس، باید دارای نام خانوادگی باشد و اتخاذ نام‌های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.”

این ماده نشان می‌دهد که داشتن نام خانوادگی برای هر فرد الزامی است و نام‌های مخصوصی که می‌توانند برای افراد انتخاب شوند، محدود و مشخص هستند. علاوه بر این، تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال در برخی کشورها ممکن است مشخص کند که نام خانوادگی هر فرد نام خانوادگی پدر او خواهد بود.

با این حال، در برخی موارد، افراد ممکن است قصد تغییر نام خانوادگی خود را داشته باشند. برای انجام چنین تغییراتی، فرد باید شرایط مشخصی را رعایت کند و معمولاً نیاز به تصویب مراجع صالح دارد. این شرایط می‌توانند در قوانین مربوط به ثبت احوال و تغییرات در آن مشخص شده باشند. بنابراین، برای تغییر نام خانوادگی، فرد باید به اداره ثبت احوال محلی خود مراجعه کرده و مراحل و شرایط مورد نیاز را پیگیری کند.

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه به شرح زیر می‌باشند:

شرایط متقاضی تغییر نام خانوادگی در شناسنامه:

 1. متقاضی باید ۱۸ سال به بالا باشد. اگر کمتر از ۱۸ سال باشد، باید دارای حکم رشد باشد.
 2. اگر نام خانوادگی پدر فرد زیر ۱۸ سال تغییر کرده و پدر یا جد پدری قصد تغییر نام خانوادگی فرد زیر ۱۸ سال را داشته باشند، باید شناسنامه‌ی پدر یا جد پدری نیز ارائه شود تا با طی کردن مراحل تغییر نام خانوادگی و در صورت وجود شرایط لازم، تغییر انجام شود.
 3. اگر قیم یا وصی به منظور تغییر نام خانوادگی کودکان تحت سرپرستی خود اقدام می‌کنند، باید مدارک معتبر از سمت آنها نیز ارائه شود.

شرایط نام خانوادگی مورد درخواست برای تغییر:

نام خانوادگی مورد درخواست برای تغییر نباید:

 1. از واژه‌های نامناسب باشد، مانند “بیچاره”، “گدا” و مشابه آن‌ها.
 2. بیش از دو کلمه داشته باشد، مثل “خنجری برار عزیزی” یا “فلاح ناگزیر لنگرودی”.
 3. از واژگان خارجی تشکیل شده باشد یا با آن ترکیب شده باشد، مثل “علی‌ اف”، “یوهانسون”، “چارلتون” و مشابه آن.
 4. از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزش‌های فرهنگ اسلامی باشد، مانند “بی‌دین” یا “شیطان‌پرست”.
 5. از اسامی محل یا منسوب به محل نادرست باشد.
 6. محکومیت جزایی برای یکی از اعضای خانواده ایجاد کند و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی شود.
 7. تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدر، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد.

نکته: در مواردی که تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر، پس از فوت پدر کودک، طبق مقررات ایران، رسماً با وی ازدواج نموده است، با رعایت سایر مقررات مربوطه انجام شود، بدون شکال است.

تماس 09156024004