تفاوت آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

تفاوت آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی

 

*تفاوت دو آیین رسیدگی (حقوقی _ کیفری) از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 هدف :
آیین دادرسی کیفری :
ایجاد نظم و امنیت و آرامش عمومی و اعاده آن می باشد. “وکیل در مشهد” آیین دادرسی مدنی : حل اختلاف یک موضوع حقوقی. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* موضوع :
آیین دادرسی کیفری: جنبه عمومی دعوا را مد نظر میگیرد. “وکیل در مشهد”
آیین دادرسی مدنی: جنبه خصوصی دعوا را مدنظر می‌گیرند. “وکیل حقوقی در مشهد”

* مرجع رسیدگی:
آیین دادرسی کیفری: دادگاه های کیفری قاضی به منظور اجرای عدالت ملزم به شناخت شخصیت متهم نیز میباشد. “وکیل پایه یک در مشهد
آیین دادرسی مدنی: دادگاههای حقوقی قاضی نیازی به شناخت اصحاب دعوا ندارد. “بهترین وکیل در مشهد”

* اصحاب دعوا:
آیین دادرسی کیفری :متهم و دادستان، دادستان در امور کیفری حق هیچگونه صلح و سازش با متهم را ندارد. “وکیل پایه یک مشهد”
آیین دادرسی مدنی: خواهان و خوانده دعوا متعلق به اصحاب دعوای ترغیب یا انصراف با خود آنها می باشد. “وکیل مشهد”

 

* ادله اثبات دعوا:
آیین دادرسی کیفری: به عهده شاکی یا دادستان، متهم با رعایت اصل برائت موظف به اثبات بی گناهی نیست. “وکیل پایه یک در مشهد”
آیین دادرسی مدنی :دلیل به عهده مدعی، البینه علی المدعی، اعم از اینکه مدعی خواهان یا خوانده باشد. “وکیل حقوقی در مشهد”

* شرایط ضروری توسل قاضی کیفری به مقررات آیین دادرسی مدنی >>>

١- عدم تکافوی مقررات آیین دادرسی کیفری در موضوع مربوطه.” وکیل مشهد
٢- کلیت داشتن قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع مربوطه.” وکیل در مشهد”
٣- عدم مغایرت قانون آیین دادرسی مدنی با قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع مربوطه.” وکیل پایه یک در مشهد”

 

* قوانین >>>
قوانین ماهوی :اعمال مجرمانه – مسئولیت کیفری- نوع میزان و نحوه اعمال مجازات ها را شامل می شود. “وکیل در مشهد
قوانین شکلی : صلاحیت مقام قضایی- نحوه رسیدگی به اتهام متهم – فرایند مسیر شکایت محاکمه- و اجرا. “وکیل کیفری در مشهد”

* تفاوت آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا >>>

در آیین دادرسی کیفری: تفسیر موسع- قوانین به نفع متهم- قیاس پذیرفتنی- عطف به ماسبق می‌شود- فوری – میباشند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

حقوق جزا : تفسیر مضیق – قیاس پذیرفتنی نیست – عطف به ماسبق نمی‌شود.” وکیل کیفری در مشهد”

 

* ٢محور عطف به ماسبق نشدن قوانین شکلی >>>
١- وقتی برای متهم حق مکتسبی ایجاد شده باشد. “بهترین وکیل در مشهد”
٢- قانون جدید آثار اقدامات قضایی قبلی را کن لم یکن محسوب کرده باشد. “وکیل پایه یک مشهد”

* قوانین آیین دادرسی کیفری از جمله:
قوانین داخلی – جنبه برون‌مرزی ندارد- و صرفاً در دادگاههای ایران لازم الاتباع می باشد. “وکیل مشهد

* هرگاه قانون لاحق متضمن قوانین شکلی و ماهوی توأمان باشد >
قانون شکلی عطف به ماسبق می‌شود در حالی که قانون ماهوی در صورتی عطف به ماسبق می‌شود که خفیف تر باشد. “وکیل کیفری مشهد

* در حقوق ایران قوانین مربوط به مرور زمان > قوانینی شکلی هستند، زیرا در صورت حصول آن مراجع قضایی از ورود به ماهیت دعوا خودداری و قرار موقوفی تعقیب صادر می کنند. “بهترین وکیل در مشهد”

 

*برخلاف قوانین ماهوی، قوانین شکلی را می توان تفسیر موسع کرد.” وکیل خوب در مشهد

*بر خلاف قوانین ماهوی قوانین شکلی تاریخ ارتکاب جرم > تعیین کننده قانون حاکم بر آن نیست و اگر در جریان رسیدگی به جرم قوانین شکلی تغییر کند و نحوه ادامه رسیدگی بر طبق قانون جدید می باشد. “بهترین وکیل در مشهد”

*** در جهت انتخاب وکیل کیفری در مشهد و آشنایی با مراحل دادسرا و تشکیل پرونده کیفری می‌توانید با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خوب در مشهد با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.

تماس 09156024004