تفاوت فسخ و انفساخ

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد

تفاوت فسخ و انفساخ

فسخ وانفساخ دوشیوه ای هستند که قانون گذار آنها را برای انحلال قراردادها وبه عبارتی برای پایان بخشیدن

به عمر قراردادهاپیش بینی نموده است .این دوشیوه تفاوت هایی بایکدیگر دارند اما قبل ازبیان تفاوت به تعریف هرکدام می پردازیم.

 

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

فسخ درلغت به معنای برهم زدن معامله است ودرواقع فسخ به این معناست که یک طرف قرارداد

به صورت ارادی بخواهد معامله رابرهم بزند.حق فسخ قرار داد معمولا به صورت شرطی درقرارداد

برای طرفین ایجاد می شود مثلا در قرارداد شرط می شود که اگر خریدار در زمان های مشخص شده

باقی پول ملک را پرداخت نکند فروشنده حق دارد ظرف مدت یک هفته ازعدم پرداخت پول معامله

را به هم بزند این شرط بدین معناست که فروشنده اگربخواهد می تواند از حق فسخ خود استفاده کند

ومعامله رابهم بزند وبه این معنا نیست که معامله خود به خود به هم بخورد.

وکیل حقوقی در مشهد

بنابراین فسخ قرارداد بااراده ی طرفی که این حق ازقبل برای او پیش بینی شده است صورت می گیرد

هم چنین برای اینکه این حق به وجود بیاید باید این شرط محقق شود.

باید توجه داشت که پیش بینی حق فسخ دریک قرارداد مربوط به قراردادهای لازم می باشد

ونه قراردادهای جایز،زیرا درقراردادهای جایز این حق برای طرفین قراردادوجوددارد که هرزمان بخواهند قراردادرا برهم بزند.

انفساخ به معنای این است که عقد خود به خود برهم بخورد یعنی بدون اینکه هریک ازطرفین دعوی اراده کنند

که عقد را برهم بزنند عقدخود به خوداز بین می رود ودیگر هیچ انتخابی برای دوطرف قرارداد یادادگاه باقی نمی ماند.

 

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

انفساخ قرارداد رابه سه دسته تقسیم می کند:

۱-انفساخی که به طور مستقیم از اراده ی صریح طرفین معامله ناشی می شود مثلا دریک قرارداد اجاره پیش بینی می کنند

اگردرطول یکسال موجر تصمیم به فروش ملک خود به دیگری بگیرد قرارداد اجاره منحل خواهدشد.

دراین حالت بدون اینکه حق فسخ برای کسی درنظرگرفته شود حالتی پیش بینی شده که درصورت وقوع آن قرارداد خود به خود منفسخ می شود.

۲-انفساخی که ناشی ازحکم قانون گذار است یعنی قانون گذار شرایطی را درقانون ذکر کرده است

که اگراین شرایط رخ دهند عقد خودبه خود برهم می خورد مثلا کالا قبل ازتحویل

به مشتری ازبین برود دراینصورت قرارداد خرید وفروش منفسخ می شود.

۳-نوع سوم انفساخ هم ناشی ازحکم قانون گذاراست اماهدف آن حمایت ازاراده ی طرفین معامله است

مثلا طرفین معامله فوت کنند عقد منفسخ می گردد.

 

بهترین وکیل امور حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تفاوت فسخ وانفساخ نیز دراین است که فسخ ناشی ازاراده ی طرفین است وبایستی لحظه ای که می خواهند

قرارداد را بهم بزند اراده شان را اعلام کنند ودرفسخ عقد خود به خود برهم نمی خورد،انفساخ به این معناست

که شرایطی وجود دارد که اگر این شرایط رخ دهند قرارداد خود به خود برهم می خورد

 

برای راهنمایی و مشاوره با وکیل مجرب دراین خصوص با این شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تماس 09156024004