تقسیم ارث زن کارمند بعد فوت

تقسیم ارث زن کارمند بعد فوت

تقسیم ارث زن کارمند بعد فوت

در نظام حقوقی ایران، توزیع اموال متوفی بر اساس قواعد ارث اسلامی انجام می‌شود. طبق این قواعد، در صورتی که یک زن کارمند فوت کند، اموال او به ورثه قانونی تقسیم می‌شود. ورثه به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

 1. طبقه اول: فرزندان، والدین، و همسر
 2. طبقه دوم: پدربزرگ و مادربزرگ، برادران و خواهران و فرزندان آنها
 3. طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها

تقسیم ارث به این صورت انجام می‌شود:

 1. اگر زن فرزند، پدر، مادر و همسر داشته باشد:
  • همسر: یک چهارم اموال
  • مابقی اموال بین فرزندان (پسر دو برابر دختر) و والدین (هر کدام یک ششم) تقسیم می‌شود.
 2. اگر زن فرزند نداشته باشد ولی پدر، مادر و همسر داشته باشد:
  • همسر: یک چهارم اموال
  • پدر و مادر هر کدام یک ششم
  • مابقی اموال به نسبت سهم الارث بین ورثه طبقه دوم تقسیم می‌شود.
 3. اگر زن فقط همسر داشته باشد و فرزند و والدین نداشته باشد:
  • همسر: نیمی از اموال
  • مابقی اموال به نسبت سهم الارث بین ورثه طبقه دوم تقسیم می‌شود.
 4. اگر زن هیچ‌یک از ورثه طبقه اول و دوم را نداشته باشد:
  • اموال به ورثه طبقه سوم (عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها) می‌رسد.

بنابراین، نحوه تقسیم اموال زن متوفی بستگی به وجود ورثه در هر یک از طبقات مذکور دارد. اگر هیچ ورثه‌ای در این طبقات وجود نداشته باشد، اموال به دولت می‌رسد.

 

بررسی طبقات ارث

برای توضیح کاملتر و دقیقتر در مورد طبقات ارث و نحوه تقسیم اموال زن متوفی، ابتدا باید به موارد زیر توجه کنیم:

طبقات ارث

 1. طبقه اول:
  • پدر و مادر
  • فرزندان و نوه‌ها
 2. طبقه دوم:
  • پدربزرگ و مادربزرگ
  • برادران و خواهران و فرزندان آنها
 3. طبقه سوم:
  • عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها

نحوه تقسیم ارث

 1. دیون و بدهی‌ها:
  • پیش از تقسیم ارث، ابتدا دیون و بدهی‌های متوفی پرداخت می‌شود.
  • سپس به وصیت متوفی (تا یک سوم از کل اموال) عمل می‌شود.
 2. ورثه طبقه اول:
  • همسر: اگر زن فرزند داشته باشد، یک‌چهارم اموال به شوهر می‌رسد. اگر زن فرزند نداشته باشد، شوهر نصف اموال را به ارث می‌برد.
  • فرزندان: اموال باقی‌مانده به فرزندان تقسیم می‌شود. سهم پسران دو برابر دختران است.
  • والدین: اگر والدین زنده باشند، هر کدام یک‌ششم از اموال را به ارث می‌برند.
 3. ورثه طبقه دوم:
  • در صورتی که متوفی هیچ ورثه‌ای در طبقه اول نداشته باشد، اموال به ورثه طبقه دوم می‌رسد.
  • اموال بین پدربزرگ و مادربزرگ، برادران و خواهران و فرزندان آنها تقسیم می‌شود.
 4. ورثه طبقه سوم:
  • اگر هیچ‌یک از ورثه طبقه اول و دوم وجود نداشته باشند، اموال به ورثه طبقه سوم می‌رسد.
  • اموال بین عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها تقسیم می‌شود.

مثال‌های عملی

 1. زن با فرزند و همسر:
  • یک‌چهارم اموال به شوهر می‌رسد.
  • باقی‌مانده اموال بین فرزندان تقسیم می‌شود.
 2. زن بدون فرزند اما با همسر و والدین:
  • نیمی از اموال به شوهر می‌رسد.
  • والدین هر کدام یک‌ششم اموال را به ارث می‌برند.
  • باقی‌مانده اموال به نسبت بین ورثه طبقه دوم تقسیم می‌شود.
 3. زن بدون فرزند، همسر، پدر و مادر:
  • اموال بین ورثه طبقه دوم (پدربزرگ، مادربزرگ، برادران و خواهران و فرزندان آنها) تقسیم می‌شود.
 4. زن بدون هیچ‌یک از ورثه طبقه اول و دوم:
  • اموال بین ورثه طبقه سوم (عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها) تقسیم می‌شود.

بنابراین، بسته به وجود و تعداد ورثه در هر طبقه، نحوه تقسیم اموال زن متوفی متفاوت خواهد بود. در تمامی موارد، ابتدا دیون و بدهی‌های متوفی پرداخت می‌شود و سپس به وصیت متوفی (تا یک سوم از کل اموال) عمل می‌گردد. بعد از آن، باقی‌مانده اموال طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می‌شود.

تماس 09156024004